0
0

دانلود تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

585 بازدید

انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غرائز كه اين خواسته ها و برتري جوئي ها به طور قهري باعث تصادم و تقابل مي شود يا به عبارتي ديگر به جنگ منتهي مي شود كه اين جنگ ها تبعاتي دارند منجمله اسير شدن تعدادي از نيروهاي متخاصم… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی دنبال نمایید. این فایل شامل 124 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

 

 

مشخصات فایل بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

عنوان: بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124
حجم فایل : 137 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه :

الف: بيان مسئله واهميت آن

انسان موجودي است آميخته از خواسته ها وعلايق وغرايز كه اين خواسته ها ونيازها گاه درقالب خودش يا درجامعه هاي كوچك مثل نهاد خانواده وزماني دركالبدي بزرگ تر يعني اجتماع هويدا مي‌شود .يكي از غرايز نوع بشر خودخواهي و نفع پرستي اوست چرا كه قرآن كريم مي فرمايد( خلق الانسان هلوا ) يعني انسان حريص آفريده شده است . اين حس برتري جويي واستيلا به‌ طور قهري موجب تصادم و تقابل خواهدشد.

برخي موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادي نيز به خصومت وتصادم كشانده مي شود .از آغاز حيات بشري تاكنون موارد عديده اي از برخوردهاي خشن وخونين بين انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهي ، قبيله اي و يا تجمع خيلي گسترده تر و در قالب كشورها ثبت وضبط گرديده است، هرچند تعداد بسياري از درگيري‌ها نيز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخين ريز بين دورمانده است .به طبع هنگامي كه منافع دوشخص يا گروه و….

درمقابل يك‌ديگر قرار گيرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفين به قواي قهري وزور متوسل مي‌گردند وبا تمام امكانات سعي دركنارزدن، مرعوب نمودن ومنكوب كردن حريف را دارند. از بعد فطري، اخلاقي و انساني جنگ ، كشتار، خونريزي ظلم وبهره كشي از ديگران مذموم وناپسند بوده و همه اديان، مسالك وطينت هـاي پاكي انساني آن‌هـا را طرد ومحكوم مي‌كند ليكن همين امرمذموم وقبيح (جنگ وبهره‌كشي ) گاهي بواسطه احقاق حق درراستاي اجراي حق يا بوجود مي آيد. صرف‌نظر از انگيره قتل و استثمار و بهره كشي ، انسان موضوع، محمول وعامل اين واقعيت انكارناپذير وگريبانگير دنياي امروز بشري مي‌باشد

انسان عامل وموجودي است كه جنبه ها وآثار گوناگوني داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، كنكاش ودرحيطه‌ي مقررات ويژه اي قرار گرفته است گاهي عامل ، باعث و باني كارهاي خير و زماني هم سبب و عامل اعمال وكارهاي شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست كه با داشتن شعور ، بينش ، عقل وكارآيي مي تواند تحولات عظيم دردرون خود بوجود آورده و در محيط بيروني خويش هم با افعال مثبت ومنفي خود تاثيرات شگرفي داشته باشد .

يكي از سقوق ونمودهاي زندگي انسان جنگ است و هركس دراين حركت شركت كند يكي از چهار وضعيت، سالم ، كشته، مجروح ويا اسير را خواهد داشت كه در اين مقال مـا قصد داريم درخصوص وضعيت ، محدوديت وحقوق اسير بحث نماييم درنتيجه واژه پرمعناي اسيرجنگي1 مطرح مي‌شود.

مهمترين ويژگي اسير محدوديت وسلب اختيار اوست يعني شرايط ويژه وخاصي است كه براواعمال مي‌شود وبهمين لحاظ محدوديت، نداشتن آزادي ودراختيارغير بودن بيش از افراد ديگر در معرض تعرض ، آزار واذيت قرار دارد وتضييع حق او خيلي راحت‌تر انجام مي‌شود لذا به جهت همين شرايط و وضعيت مي‌بايست مورد حمايت وتوجه قانوني وعاطفي مجامع جهاني وقوانين ومقررات عمومي بشر قرارگيرد .

باتوجه به گزارش‌ها، كنفرانس‌ها و آمارهاي ارايه شده درسطح بين المللي گوياي اين امر است كه اقدامات واعمال خلاف شئونات انساني عليه اسيران دراكثر نقاط دنيا وحتي كشورهايي كه ازلحاظ تشكيلات وسازمان دولتي واجتماعي داراي پيشرفته ترين ومتمدن ترين تشكيلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه هاي اخير وپيشر فت شگرف بشريت در ابعاد مختلف زندگي و ظهور عقايد و مفاهيم  تازه در زندگـي جهانيان لزوم گسترش و بسط ابعادي كـه دربرگيرنده حقوق اسـرا هستند بيشتر احساس مي شود بالاخص آن كه در طول دهه هاي اخير ، شواهد زياد و اسناد تكان دهنده ي بسياري دال بر نقض حقوق اسيران درسرزمين ها ونقاط جنگي دنيا ، و كشورهاي داراي اسير بدست آمده كه اين نقض حقوق حاكي و بيانگر وضع اسفناك و رنج آور تعداد كثيري از اسيران درجهان متمدن امروزه مي‌باشد لذا بايد گفت كه در همين قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ويرانگر جنگ اسير و از آزادي‌هاي طبيعي محروم و در شرايط دشوار و سخت زندگي مي كنند.

 

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • 1 – مقدمه                3
 • الف – بيان مساله و اهميت آن 3
 • ب – ضرورت طرح مسئله      6
 • ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب           6
 • بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و …          8
 • فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل      9
 • گفتار 1 : تعريف حقوق بشر دوستانه      9
 •       الف- تحويل مفهوم حاكميت دولت ها 12
 •       ب – تعديل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها              13
 • گفتار2 – مباني الزام آور قواعد نظام بين المللي حقوق بشر   15
 • الف – عرف بين المللي           15
 • ب –  كنوانسيون هاي بين المللي             16
 • ج –  تشكيل كنفرانس جهاني حقوقي بشر (1993) 19
 • فصل دوم : سير تشكيل ديوان كيفري بين المللي و صلاحيت ذاتي ديوان.             19
 • گفتار1 : حركت  جامعه جهاني جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي . 19
 • گفتار 2 : جرايمي كه در صلاحيت ديوان است (نسل كشي ، جنايات عليه بشريت و …)    26
 • بخش دوم : اسير و تعريف حقوقي و عرفي آن، و بررسي وضعيت اسيران           28
 • گفتار 1 – تعريف عرفي و حقوقي اسير  28
 • الف – تعريف عرفي                28
 • ب – تعريف حقوقي 29
 • گفتار2- اسير در جوامع مختلف و ديدگاه اسلام درباره اسير   32
 • الف – ديدگاه اسلام درباره اسير              36
 • ب – اسير در جوامع اوليه و تا قرون وسطي           36
 • گفتار3  –   وضعيت اسارت و اسيران تا جنگ‌هاي جهاني اول و دوم   37
 • الف – اسيران نظامي               40
 •  ب – اسيران غير نظامي         49
 • ج-وضعيت اسارت و اسيران بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم 54
 • بخش سوم –  حقوق اسيران جنگي و قواعد ناظر بر حسن رفتار با آنان 55
 • گفتار اول- حقوق اسيران جنگي و حمايت‌هاي كلي از اسيران و رفتار انساني با آنان            55
 • گفتار دوم –   نفي اعمال تلافي جويانه و كسب اطلاعات و اخبار بدون رعايت اصولي انساني             57
 • الف – عدم اعمال رفتار تلافي جويانه      57
 • ب – نفي كسب اطلاعات و اخبار            57
 • ج –  حقوق مذهبي و اجراي مراسم مذهبي اسيران و مصونيت اموال شخصي آنان              67
 • د- فرار اسيران        70
 • گفتار سوم- تنبيهات جزائي و انتظامي اسيران و شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت                70
 • الف – تنبيهات انتظامي و جزايي اسيران جنگي     70
 • ب- شكايت اسيران جنگي بلحاظ كيفيت اسارت      74
 • گفتار چهارم –  حمايت هاي قانوني و بين المللي و ارگان‌هاي حمايت كننده از اسيران           75
 • الف -كشور حامي    75
 • ب – كميته بين المللي صليب سرخ          77
 • ج – نماينده معتمد اسيران        79
 • د – سازمانهاي بين المللي انساني و بشردوستانه      80
 • بخش چهارم: اقسام استخلاص اسيران و حمايتهاي قانوني موضوع        81
 • گفتار اول –  روشهاي رهائي و بازگشت اسيران جنگي          81
 • الف – مبادله اسيران 83
 • ب – فوت اسيران     85
 • پ – ضمانت يا قول اسيران    87
 • ج – فرار اسيران      89
 • د – جراحت و بيماري شديد اسيران         90
 • هـ – پايان مخاصمات فعال       91
 • گفتار دوم –  شواهد عيني از خاطرات اسيران جنگي ايران و عراق و نامه هاي اسارت       93
 • الف- نامه‌اي از آزاده شهيد محمود امجديان             94
 • ب – نامه‌اي از آزاده خليل خنجر نقي    95
 • ج- نامه‌اي از آزاده مجيد جلالوند            96
 • گفتار سوم – ضمانت هاي اجرايي كنوانسيون 1949 و نارسايي هاي آن              97
 • نتيجه گيري             99
 • پيشنهاد     103
 • كتابنامه

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی را به قیمت 5900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4615
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.