0
0

مقاله تناسب آیات

25,900 تومان

در این مقاله به تناسب آیات پرداخته شده است، که شامل 124 صفحه و در قالب word می باشد.

بخشی از مقاله تناسب آیات

 

مقدمه:

(امام رضا (ع) مي فرمايند: قرآن ريسمان و دستگيره محكم الهي است، قرآن راه برتري است كه انسانها را به سوي بهشت ره مي نمايد و از آتش دوزخ مي رهاند، گذشت زمان آنرا فرسوده نمي كند و گفتار آدميان آن را تباه نمي سازد زيرا ويژه زماني خاص نيست و دليل روشني براي همه انسانهاست. از پيش رو و پشت سر، خط بطلان بر آن كشيده نمي شود، كتابي است فرود آمده از سوي حكيم حميد)[1]

اين معجزه جاويد كه به صورت كتابي مشتمل بر سور و آيات است، مجموعه اي هدفمند، منظم و يكپارچه است كه در عين كامل بودن و مشتمل بودن بر تمام نيازهاي بشر از هر گونه ضعف و يا زيادت مبراست.

قرآن كريم دريچه اي است مابين خالق و مخلوق، خالقي ازلي و ابدي و مخلوقي فاني و اين كتاب مقدس در همه ادوار، پاسخگوي بشر تشنه حقيقت و خواهان شناخت خالق خويش است شناخت قرآن براي هر فرد عالم به عنوان فرد عالم و براي هر فرد مؤمن به عنوان يك فرد مؤمن امري ضروري و واجب است. شناخت قرآن از آن جهت ضروري است كه اين كتاب، در تكوين سرنوشت جوامع اسلامي و بلكه در تكوين سرنوشت بشريت مؤثر بوده است. نگاهي به تاريخ، اين نكته را روشن مي كند كه عملاً هيچ كتابي به اندازه قرآن بر روي جوامع بشري و بر زندگي انسانها تاثير گذار نبوده است.

در اين تحقيق بر آنيم تا يكي از وجوه اعجاز قرآن يعني وجود تناسب و هماهنگي ميان آيات قرآن كريم را بررسي كنيم.

منابع اصلي در اين تحقيق اولاً كتبي است كه به طور مستقيم به بحث تناسب آيات پرداخته و ثانياً كتابهايي كه اين بحث را در ميان فصول و بخشهايشان آورده اند و در بحث موردي، يعني اثبات وجود تناسب بين دسته هاي مختلفي از آيات منبع اصلي كتب تفاسير است كه در اين ميان از مهمترين كتابهاي تفسيري شيعه و سني استفاده شده است.

 

 

بيان مسأله:

كتاب الهي به اعتبارهاي مختلف به اجزائي تقسيم مي‌شود، از جمله سوره، آيه، جزء، حزب و… آنچه كه آشكار است، اين است كه از زمان نزول، آيات و سور به طور مجزا وجود داشتند، و با استفاده از احاديث مي توان به اين مطلب دست يافت و همچنين اكثر علماي علوم قرآني معتقدند، همزمان با نزول آيات، پيامبر اكرم (ص) جايگاه دقيق آنها را نيز مشخص مي فرمودند، بنابراين ترتيب آيات توقيفي است. همچنانكه بسياري از علماي اسلامي نيز بر اين مطلب تصريح دارند از جمله:

(زركشي در البرهان مي نويسد «فاما الايات في كل سوره و وضع البسمله اوائلها فترتيبها توقيفي بلاشك و لا خلاف فيه» سيوطي در الاتقان خود بر همين نظر است و چنين مي نويسد:«الاجماع و النصوص المترادفه علي ان ترتيب الايات توقيفي لاشبهه في ذلك اما الاجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهان و ابوجعفر ابن زبير في مناسباته و عبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه (ص) و امره من غير خلاف في هذا بين المسلمين»، محمد عبدالعظيم زرقاني كه از ديگر دانشمندان علوم اسلامي است نيز مي‌نويسد:«انعقد اجماع الامة علي ان ترتيب آيات القرآن الكريم علي هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي (ص) عن الله تعالي و انه لا مجال للرأي و الاجتهاد فيه»)[2].

حال كه ثابت شد ترتيب آيات توقيفي است و براساس حكمت الهي مي باشد و لغو و بيهوده نيست، و ديده مي شود كه برخي آيات مجاور شامل موضوعات مختلف و متفاوت هستند و در بعضي موارد ديده مي شود حتي در يك آيه نيز موضوعات كاملاً متفاوت مطرح است، در يك ديد كلي، گاهاً اختلاف در يك آيه، تفاوت در عبارات مجاور، اختلاف موضوعات مطرح در يك آيه با عبارت انتهايي، اختلاف ميان آيات مجاور، اختلاف ميان آيات يك سوره، اختلاف ميان سوره هاي مجاور ديده مي شود ولي در پس اين اختلافات حكمت و يا حكمتهايي نهفته است كه كشف همه آنها نيازمند غور و بررسي فراوان و استفاده از منبع بيكران علم معصومين (ع) مي باشد.

و اما در مورد تناسب سوره ها از آنجا كه توقيفي بودن آنها ثابت شده نيست و حداقل در پاره‌اي موارد، چينش اجتهادي سور براي ما محرز است در اين تحقيق وارد حيطه تناسب سور نشده‌ايم و بررسي هاي انجام شده بر روي تحقيقات صورت گرفته در مورد تناسب سور نشان مي دهد، غالب ارتباطات ذكر شده، با تكلف، ابداعي و ذوقي بوده و داراي پشتوانه محكم و قابل اعتمادي نيست، بنابراين در اين بحث به اين موضوع پرداخته نشده است.

نكته ديگر اين است كه به دليل شباهت سه واژه: سياق، اسباب النزول و تناسب، گاهاً اين واژگان به جاي يكديگر استعمال مي شوند و اين در حالي است كه حوزه اين سه علم از يكديگر تفكيك شده است. (اسباب النزول، پيوند يك يا چند آيه با بافت تاريخي آن آيات را بيان مي كند، اما علم مناسب ميان آيات و سوره ها ترتيب تاريخي در نزول آيات قرآن را كنار مي گذارد و رابطه اي ميان آن آيات و سوره ها را در ترتيب كنوني متن قرآني بررسي مي كند و سياق قرايني است كه در شناساندن معناي متن نقش دارد)[3]، با توجه به تعاريف مذكور روشن مي شود كه اين سه حوزه عليرغم شباهتهايي، از يكديگر قابل تفكيك مي باشند و نمي توان آنها را به جاي يكديگر بكار برد. و اما موضوع اصلي اين تحقيق كه همان مناسبت ميان آيات مي باشد، يك بحث توصيفي است و عمدة دانشمندان علوم اسلامي به شرايط معنوي و وجود پيوندي نيرومند ميان آيات معتقدند، البته در اين ميان نقدهايي هم وجود دارد كه قويترين آنها متعلق به شيخ عزالدين عبدالسلام (606) مي‌باشد كه معتقد است شرط وجود ارتباط آن است كه موضوع متن، موضوعي واحد باشد و در قرآن كريم كه در مدت زماني طولاني (23 سال) و در شرايط گوناگون و با موضوعات مختلفي نازل شده، نمي توان ارتباطي يافت و كوشش در اين زمينه بيهوده بلكه نادرست مي باشد. ولي غالب انديشمندان با نظرية تناسب آيات موافقند و ادلة مختلفي را در جهت اثبات آن ارائه كرده اند، از جمله مهمترين دلايل بر وجود تناسب ميان آيات مسأله وحدت ذات اقدس الهي و وحدت موضوعي كليه معارف قرآن كريم است كه اثبات مي كند علي رغم مشاهده تشتت و اختلافات ظاهري ميان آيات، همه آنها يك كل تجزيه ناپذير مي باشند و دانش تناسب به گشودن اسرار ترتيب آيات مي پردازد.

همچناني كه در فصول آينده نيز ذكر خواهيم كرد، اولين كسي كه در زمينه دانش تناسب آيات كتابي تأليف كرد ابوبكر نيشابوري بود كه متأسفانه اثر مكتوبي از وي به دست ما نرسيده دومين كتاب در اين زمينه كتاب «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» مي باشد و سيوطي دانشمند بزرگ قرن دهم معتقد است سومين كتاب را خودش در اين زمينه با نام «تناسق الدرر في تناسب السور» تأليف نموده است، كتابهاي ديگري نيز در اين زمينه به رشته تحرير در آمده‌اند كه به دليل بحث مفصل در اين خصوص در فصل سوم اين تحقيق از تكرار آن خودداري مي كنيم. ولي آنچه مشهود است تلاش دانشمندان اخير در اين زمينه است كه نگارش كتابهايي با همين عنوان، مقالات، پايان نامه ها و … گواه اين مدعاست، توجه مفسران نيز در اين زمينه رو به افزايش است و حتي برخي از مفسران در مورد هر آيه، تحت عنوان تناسب آيات و يا نظم به بررسي موردي پيوستگي ميان آيات پرداخته و نظرات انديشمندانه خود را مطرح ساخته‌اند از جمله آيت ا… جوادي آملي «حفظه الله» در تفسير تسنيم خود در ابتداي بحث تقسيري، بحثي نسبتاً مفصل را به اين موضوع اختصاص داده اند.

البته در خصوص تناسب آيات حرفهاي ناگفته بسيار زيادي وجود دارد كه تحقيقات و زمان بيشتري جهت كشف آنها لازم است.

اهميت موضوع:

(مطالعه و بررسي دربارة هماهنگي و تناسب ميان اجزاء و بخشهاي قرآن كريم، يكي از جذابترين و سودمندترين دانشهاي قرآني است و نكات شناختي و تفسيري فراواني را در خود نهفته دارد.

برخي از آثار و فوايد اين بحث بدين قرار است:

الف) توانمند ساختن مفسر و گشودن دريچه هاي جديد در تفسير و دستيابي به لطايفي در قرآن.

ب) پاسخ به شبهات و دفاع از حريم قرآن كريم.

ج) اثبات معجزه بودن قرآن كريم.

د) ياري رساندن به ديگر قضاياي علوم قرآني و برخي مباحث اعتقادي)[4]

(دلايلي كه اقتضا دارد علم تناسب آيات هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد، در دو عنوان زير خلاصه مي گردد:

1- پاسخ به نظريه‌اي كه قرآن را پراكنده و از هم گسسته مي داند:

غالب مستشرقان و برخي از دانشمندان اسلامي معتقدند كه قرآن، مجموعه اي پراكنده است كه رشته مطالب آن از هم گسسته شده است، اينان براي اثبات نظريه خويش، عمدتاً به اجتهادي بودن ترتيب آيات و شيوه بياني قرآن نظر دارند كه در آن برخي تكرار ها قابل مشاهده است و گاه در ميان آيات مربوط به يك موضوع خاص، ناگهان، مسأله ديگري روييده و به دنبال آن مجدداً موضوع نخستين از سر گرفته مي شود. مفاد اين ديدگاه، تنزل دادن كلام آسماني قرآن به سطحي پايينتر از سخنان معمولي بشري است كه به هيچ روي نمي توان نشانه اي از اعجاز را در چگونگي نظم گرفتن مطالب آن جستجو كرد.

اكنون با توجه به مطلب فوق، آيا اين تكرارها و پراكنده گوييهاي ظاهري، از ضعف تأليف و عدم تناسب ميان بخشهاي گوناگون آيات ناشي شده است يا در پشت سر اين تنوعها و دوباره گوييها نوعي وحدت و سازگاري نهفته است؟ در پاسخ بايد گفت: با تكيه بر علم تناسب و با به دست آوردن ديگر مقدمات براي فهم محتواي قرآن، به خوبي مي توان دريافت كه نه تنها هيچ گونه آشفتگي و در هم ريختگي موضوعات و مطالب در سطح سوره ها موجود نيست، كه نظمي شگرف سرتاسر هر كدام از سوره ها را فراپوشانده است و براي هر يك از آنها بايد به وجود هدف و يا اهدافي كلي قايل گشت كه موضوعات فرعي ديگر برگردشان دور مي زنند، با اين طررز تلقي كه نظم قرآن را معجزه آسا، نمايانده است، در حقيقت از حوزه توانمند اعجاز قرآن در بعد بياني و ادبي آن پاسداري شده است.

2- دفاع از اصول اعتقادي شيعه:

عموم مفسران اهل سنت هنگام مواجهه با آياتي كه بيانگر اصول عقيدتي تشيع اند مانند آيات تبليغ، اكمال دين، تطهير و ولايت، از شأن نزولهاي زيادي كه در مورد آنها در لا به لاي متون حديث و تفسير به نقل آمده است، دست بر مي دارند و در اثبات صحت برداشت خود، به سياق آيات قبل و بعد استناد مي كنند و آن آيات را با اعتقاد اماميه بي ربط جلوه مي دهند، به عنوان نمونه، اين گروه بر اساس پيش فرضي كه خود ساخته اند و نيز نظريه قراين قبل و بعد آيات، دريافته‌اند كه آيه تبليغ، صرفاً ناظر به ابلاغ احكام مربوط به اهل كتاب است و هيچ دلالتي بر امامت علي (ع) و معرفي او براي امامت ندارد!

فخر رازي ضمن يكي از بندهاي ده گانه اي كه در تفسير آيه تبليغ مي آورد، مي گويد روايت است كه اين آيه در فضل علي ابن ابيطالب (ع) نازل شده است و حضرت رسول (ص) پس از نزول آن دست علي را بالا برده و فرموده است:«من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من و الاه و عاد من عاداه» سپس مي گويد: گرچه اين گونه روايات بسيار است، اما بهتر آن است كه آيه را در معني در امان داشتن پيامبر (ص) از گزند و آزار يهوديان و نصارا و دستور به او كه با بي توجهي به آنان به وظيفه تبليغ، جامه عمل بپوشاند، قلمداد كنيم؛ زيرا با توجه به چند آيه قبل و بعد كه روي سخن آنها با يهود و نصاراست هرگز نمي توان آيه را بر وجهي حمل كرد كه با قبل و بعد خود بيگانه باشد.

 

 

 

اطلاعات بیشتر

نوع فایل

word

تعداد صفحات

124

حجم فایل

111 کیلوبایت

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله تناسب آیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.