0
0

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

25,900 تومان

در این محصول به فصل سوم، چهارم و پنجم از کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی انتشارات پیام نور پرداخته شده است، که شامل 31 صفحه و در قالب word می باشد.

بخشی از خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

 

  • توجه: محتوای این فایل فقط فصل سوم ، چهارم و پنجم از کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی می باشد.

 

فصل سوم

فرایند عقلایی تعديل شده در خط مشی گذاری عمومی

هدفهای کلی

آگاهی از نارسایی های فرایند عقلایی خط مشی گذاری و آشنایی با شیوه تغییرات جزیی و تدریجی

آشنایی با مدل های رضایت بخش و مدل اکتشافی – ابداعی به عنوان مدل هایی که با واقعیت مطابقت بیشتری دارند.

گفتار 1 محدودیت ها و نارسایی های فرایند عقلایی خط مشی گذاری عمومی

 مقدمه

در فصل دوم خط مشی گذاری عمومی در قالب فرایند عقلایی مورد بررسی، و مدل های مختلفی در این زمینه ارائه شد. مدل های مذکور تمامی انتخاب های ممکن و گزینه های موجود را به بوته آزمون می نهادند و در پی یافتن بهترین راه حل در هر موقعیت بودند. در فرایند عقلایی خط مشی گذاری، تصمیم گیرندگان خردمند آیینه تمام نمای خواست ها و ارزش های جامعه بودند و مسایل و راه حل های آنها را در قالب خط مشی های ممکن به دست آورده و با بررسیهای جامع و ارزیابی های دقیق بهترین آنها را برمی گزیدند.

 

گفتار ۲: مدل یا شیوه تغييرات جزیی و تدریجی

مقدمه

بر اساس فرایند عقلایی خط مشی گذاری، تصمیم گیرندگان برای انتخاب اصلح می بایست تمامی موارد متصور در زمینه موضوع تصميم و نتایج و اثرات آنها را برشمارند و سپس از طریق ارزیابی نتایج مذکور بهترین راه را انتخاب کنند.

اگر مسئله ساده ای مطرح باشد و از نظر منابع و وقت و اطلاعات مشکلی نباشد می توان از شيوه جامع عقلایی بهره گرفت اما اتکا بر این فرض که همواره اطلاعات لازم، پول و زمانی نامحدود در اختیار تصمیم گیرنده است، درست نیست زیرا در عمل محدودیت های فراوانی در این زمینه ها وجود دارد. بنابراین خط مشی گذار در شرایطی است که مجبور است برای تصمیم گیری موارد معدودی را در نظر بگیرد و راه حلهای بسیاری را از حیطه نظر خود به کنار نهد و در این دایره محدود با توجه به آنچه در گذشته رخ داده اخذ تصمیم کند.

از سوی دیگر حتی اگر جمع آوری اطلاعات موردنظر برای تمامی موارد ممکن هم باشد ارزیابی آنها کار ساده ای نخواهد بود ارزش نتایجی که از هر راه حل حاصل میشود مورد توافق همگان نیست و هر فرد یا گروهی نظری خاص خود دارد و حتی این نظر در شرایط مختلف و زمان های گوناگون نیز تغییر می کند. بدین ترتیب ارزیابی نتایج، درجه بندی آنها و انتخاب بهترین راه براساس آن کاری مشکل می شود و تصمیم گیرنده نمی تواند مطمئن باشد که بهترین را برگزیده است.

 

فصل چهارم

فرایند سیاسی یا مبتنی بر قدرت در خط مشی گذاری

 

مقدمه

در دو فصلی که گذشت فرایند عقلایی خط مشی گذاری عمومی و فرایند تعدیل شده خط مشی گذاری تشریح و توصیف شد. در فرایند عقلایی خط مشی گذاری، تصمیمات حاصل گزینش های منطقی و انتخاب راه هایی است که بازده حداکثر یا حد مطلوبی را به دست می دادند، فرض اساسی در این فرایند، رفتار عقلایی خط مشی گذاران است. سیاست گذاران در این فرایند، خردمندانه به انتخاب خط مشی می پردازند و تمامی گزینش های خود را حساب شده و منطقی انجام می دهند. آنان قادرند تا راه حل های ممکن را به خوبی پیش بینی کنند، معیارهای دقیقی برای سنجش آنها به دست آورند و در نتیجه به گزینش منطقی و بخردانه دست یازند.

گفتار ۱ نقش و تعریف قدرت در فرایند خط مشی گذاری عمومی

اگر چه منطقی بودن همواره به عنوان یکی از ابعاد مهم در خط مشی گذاری مطرح است، اما تمامی خط مشی ها صرفا از قالبی منطقی و عقلایی تبعیت نمی کنند، به تعبیری، خط مشی گذاری قبل از آنکه انتخابی سنجیده و کاملا منطقی باشد حاصل بازی های قدرت است و اقدام و عملی سیاسی به شمار می آید. سیاست به عنوان علم و هنر هدایت و تحت نفوذ درآوردن عملکردها در جامعه با مسئله قدرت در ارتباط است و از این رو خط مشی گذاری تابع قدرت مقامات تصمیم گیرنده و نحوه ارتباط آنان با یکدیگر و برتری با کمتری آنها نسبت به یکدیگر است. خط مشی عمومی زاییده الافات، بده بستان ها، و متقاعد ساختن های بیشمار است و لزوما بهترین طریق تا به شیوه عقلابی نیست.

 

 

گفتار ۲: منابع قدرت

درباره منابع قدرت نظرات مختلفی ابراز شده است:

1.قدرت فرد ممکن است ناشی از مقام و مرتبه سازمانی و اداری و منزلت سیاسی وی، با آن که ناشی از تخصص، آگاهی و وقوف به اطلاعات، و یا ناشی از توانایی اجبار و ترغیب دیگران باشد. زمانی که گفته می شود قدرت ناشی از مقام است بدین معناست که فرد دارای مقام و منصبی می باشد که می تواند در آن جایگاه در خط مشی گذاری نقش داشته و اعمال نظر کند. قدرت مقامات بلندپاية اداری که ناشی از اختبارات شغلی آنان می باشد نمونه ای از قدرت ناشی از مقام است. از آنجایی که خط مشی نمی تواند تنها زاییده اختیارات یک فرد باشد.

٢. از دیدگاه دیگری سه منشا برای قدرت ذکر شده است. اول قدرتی که نان صفات ذاتی فرد و موهبت الهی است، دوم قدرتی که ناشی از آداب و رسے سنت ها در جامعه است و سوم قدرتی که ناشی از قوانین و مقررات است. به عباره دیگر افراد و مرئوسان زمانی احساس مشروعیت نسبت به قدرت فرادست پیدا می کنند که با وی دارای قدرت شخصی خارق العاده مانند الهام، اعجاز، نبوغ، و سایه خصوصیات برتر باشد، یا آن که به جهت آیین، ارزش ها، آداب و رسوم جامعه قدرت وی مشروعیت داشته باشد، و با آن که قوانین و مقررات قدرتمندی وی را مشروع شناخته باشند. قدرت ناشی از خصوصیات فردی، جنبه شخصی، و قدرت ناشی از رسوم و آداب جنبه اجتماعی دارد، و قدرت سنتی بر این پایه استوار است که نظام اجتماعی مقدس و قابل احترام است و باید از آن تبعیت و اطاعت کرد. براساس این اعتقاد کسانی که مطابق رسوم و سنتها دارای مقام قابل ارجی هستند قادرند اعمال قدرت کنند و قدرت نمایی آنان قابل پذیرش است. قدرت ناشی از قانون و مقررات که امروزه در اغلب جوامع، منشأ اصلی قدرت است و در واقع همان قدرت ناشی از مقام است که در طبقه بندی قبلی توضیح داده شد.

 

فصل پنجم

فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

هدفهای کلی

شناخت نقش سازمان ها در خط مشی گذاری عمومی، مطالعه نقش انواع بوروکراسی در خط مشی گذاری، همچنین شناخت اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با خط مشی گذاری عمومی

مقدمه

خط مشی گذاری به صورت جریانی از تعامل قدرتها در فصل قبل بررسی شد. اینک از زاویه دیگری به مسئله خط مشی گذاری نگریسته می شود آن را به عنوان فرایندی سازمانی می توان مطالعه کرد. همان گونه که شرح آن گذشت قدرت به صورت های گوناگون در جامعه تبلور می یابد که از آن جمله قدرت قانونی و قدرت رسمی ناشی از مقام است و از آنجایی که شکل گیری این قدرتها تابع ضوابط و قواعدی است که سازمان ها و ساختارهای رسمی کشور واضعان آن هستند، می توان خط مشی گذاری را فرایندی سازمانی به شمار آورد. از این دیدگاه خط مشی گذاری حاصل عملکرد سازمان های مختلف عمومی در جامعه است، سازمانهایی که امروزه در تمامی تارو پود جامعه رسوخ کرده و گسترده شده اند.

خط مشی ها در مراتب سازمانی، ارتباطات، ثبت و ضبطها، و قوانین و مقررات سازمان های بزرگ و کوچک بخش عمومی و واحدهای وابسته به آن شکل می گیرند.

گفتار ۲: مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی

هدفهای رفتاری

از شما انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:

– مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی را توضیح دهید.

– چهار دسته خط مشی موجود در مدل جدید سازمانی را تشخیص دهید.

– نقش دولت را در رابطه با هر یک از این چهار دسته خط مشی را توضیح دهید.

– خط مشی هایی را که به عملکرد فردی جهت می دهند توضیح دهید.

۔ خط مشی هایی را که به عملکرد جمعی جهت می دهند توضیح دهید.

در مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی ضمن تقسیم بندی خط مشی های عمومی به چهار دسته: خط مشی های توزیعی، خط مشی های قانونی – سیاسی  خط مشی های بازدارنده (انضباطی)، خط مشی های توزیع مجدد، نقش دولت در رابطه با

اطلاعات بیشتر

نوع فایل

word

تعداد صفحات

31

حجم فایل

68 کیلوبایت

نویسنده

مهدی الوانی

انتشارات

دانشگاه پیام نور

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.