شهریور
۱۴
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها

در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشتر… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۷۸ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها

مشخصات فایل بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها

عنوان: بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۷۸
حجم فایل : ۱,۵۷ مگابایت

بخشی از  مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

 

بيان مسئله

با توجه به اين كه ارتباطات فرايندي محوري در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني است و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود و در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها
مي تواند در عملكرد مديران موثر واقع شود.

تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از تعارضهايي كه بين افراد يا كاركنان يك سازمان پيش مي آيد ناشي از ارتباطات ضعيف و يا ارتباطات ناقص است. زيرا افراد هفتاد درصد ساعات كارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت كردن و يا گوش دادن صرف ارتباطات مي كنند (رابينز ، ۱۹۹۸ . ص ۳۱۰  ) .

يكي از موانع اساسي عملكرد موفقيت آميز يك گروه يا يك سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشي «ارتباطات» به دو دليل براي مديران اهميت دارد. يكي آن كه مديران كاركرد هاي مديريت را بوسيله فرايند «ارتباطات» انجام مي دهند و ديگر اينكه ارتباطات امري حياتي است كه مديران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن مي كنند (ابستونروفريمن ترجمه اعرابي و پارسيان ، ص ۱۱۱).

بنابراين «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشي هر گروه و سازماني است زيرا از جمله عوامل سه گانه اي كه به عنوان معيارها و مقياسهاي «اثر بخشي سازماني» برشمرده اند مهارتهاي ارتباطي مديريتي، مديريت اطلاعات و ارتباطات مي باشند (رابينز ترجمه کبیری ، ۱۳۷۶ . ‌ص ۵۱).

هر يك از كاركنان سازمانها، بخصوص مديران مي دانند كه «ارتباطات امري حياتي» در هر  سازمان است و اثر بخشي سازمان (يعني ميزان تحقق هدفهاي سازماني) تا حد زيادي بستگي به اثر بخشي ارتباطات دارد. اما كمتر كسي در فكر ايجاد محيطي است كه از نظر ارتباطات اثر بخش باشد. لذا مسأله اين پژوهش بررسي و مطالعه نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديريت در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه مي باشد. با اين هدف كه با روشن شدن رابطه ارتباطات با عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و زمينه لازم براي توجه و اقدام جدي مديران سازمان ملي جوانان و مسئولين بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات در سازمان مذكور فراهم آيد تا از آن طريق عملكرد مديران بهبود و افزايش يابد (طبري، ۱۳۸۰).

هدف پژوهش

هدف كلي: بررسي و مطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران

اهداف جزئي:

۱- شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص کنترل رفتار سازمانی پرسنل .

۲-  شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص ایجاد انگیزه در پرسنل.

۳- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص بیان عواطف و احساسات ( روحیه پرسنل).

۴- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان .

اهميت و ضرورت موضوع پژوهش

تحقيقات نشان داده است كه مديران، حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد از وقت خود را به نحوي صرف ارتباط با ديگران مي نمايند البته اين امر چندان هم دور از ذهن نيست، زيرا ايجاد ارتباط براي تمام فعاليتهاي يك سازمان امري حياتي است. بدون وجود يك ارتباط موثر، (مديريت، عملكردها، نوآوري، درك نيازهاي مشتري و برنامه ريزي امور جاري ) انجام نخواهد گرفت و يا بسيار ضعيف خواهد بود. در هر سازماني بدون وجود ارتباطات ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف سازمان غيرممكن خواهد بود و مشكلات زيادي در انجام عمليات و برآوردن هدفهاي سازمان و ارزشيابي فعاليت ها بوجود خواهد آمد.

ارتباطات بعنوان فرايندي، محوري است كه در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان و بين سازماني موثر مي باشد و تعاملات قسمتهاي مختلف را برقرار مي كند بنابراين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي شود.

در سازمانهايي كه فرايند ارتباطات به خوبي برقرار نشود آثار و تبعاتي را بدنبال خواهد داشت كه يكي از آنها را مي توان اختلال در عملكرد مديران را نام برد لذا پژوهشگر در نظر دارد كه نقش ارتباطات بر عملكرد مديران را مورد سنجش قرار دهد بدين جهت سازمان ملي جوانان بعنوان يكي از سازمانهايي كه نقش عمده را در ارتباط با جوانان ايفاء مي كنند لحاظ گرديده است.

قابل ذكر است كه از نتايج اين پژوهش مديران و كاركنان سازمان ملي جوانان و نهادهاي وابسته، نظام آموزشي، دانشجويان رشته هاي علوم انساني، مديريت، بويژه مديريت آموزشي بهره مند مي گردند.

انگيزه پژوهشگر

يكي از موضوعات مهمي كه امروزه سازمانهاي ما با آن درگير هستند غفلت از مقوله ارتباطات سازماني است كه هر گونه خللي در اين رابطه منجر به پايين آمدن عملكرد مديران مي شود.

اين موضوعات و همچنين قلت و كمي پژوهش در ارتباط با اين موضوع پژوهشگر را برانگيخت تا با بررسي كاركردهاي ارتباطات و تأثير آن بر عملكرد مديران در گام نخست بدنبال پيدا كردن موانع ارتباطي در سازمان و سپس ارائه راهكارهاي براي از بين بردن اين موانع و در نتيجه بهبود عملكرد سازمان شود.

سوالهاي پژوهش

سوال اصلي:

بررسي و مطالعه نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران

سوالات فرعي:

۱- مديران سازمان ملي جوانان در رابطه با كنترل رفتار سازماني پرسنل چگونه عمل
مي كنند؟

۲- مديران سازمان ملي جوانان در رابطه با ايجاد انگيزه در پرسنل چگونه عمل مي كنند؟

۳- مديران در رابطه با بيان عواطف و احساسات (روحيه) پرسنل چگونه عمل مي كنند؟

۴- مديران در رابطه با انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري چگونه عمل مي كنند؟

 تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش

متغییر مستقل :

فرايند ارتباطات

تعريف نظري: عبارت است از مراحل موجود بين يك منبع و يك گيرينده كه منتج به انتقال معاني و مفاهيم مي گردد (رابينز ، ۱۹۸۹ . ص ۲۶۹).

تعريف عملياتي: در خصوص فرایند ارتباطات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که بین منبع ( مدیر ) ۱۵ نفر و گیرنده افراد شاغل در سازمان ۱۶۹ نفر جهت انتقال منظور و مفهوم مورد سنجش قرار گرفت .

ارتباطات

تعريف نظري: ارتباطات عبارت است از جابه جا شدن اطلاعات يا داده ها از سوي فرستنده (اطلاعات) به گيرنده (اطلاعات) به اين شرط كه هم فرستنده و هم گيرنده اطلاعات جا به جا شده را درك نموده و بفهمند (علوي و همكاران ، ۱۳۷۰ . ص ۳۳۰).

تعريف عملياتي: در این پژوهش از پرسشنامه ۲۶ سئوالی محقق ساخته جهت سنجش ارتباطات از فرستنده ( مدیر ) به گیرنده ( افراد شاغل در سازمان ) مورد استفاده قرار گرفت.

متغییر وابسته :

عملكرد

تعريف نظري:‌ مجموعه عملیاتی که مدیر به طور روزمره در محیط کار خود انجام می دهد. که همه وظایف مدیر را در بر می گیرد. ( برنامه ریزی ، سازمان دهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل )

تعريف عملياتي: مدیری که به ۲۶ سئوال پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دهد عملکرد آن مورد سنجش قرار می گیرد .

 

كنترل رفتار سازماني پرسنل

تعريف نظري: سازمانها داراي سلسله مراتبي از قدرت و خطوط هدايت رسمي هستند كه كاركنان موظف به دنباله روي از آنها مي باشند. ارتباط از راههاي گوناگون موجب كنترل رفتار اعضاء مي گردد (الواني ، ۱۳۶۹ . ص ۸۷).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سئوالهای ( ۹-۲) میزان کنترل رفتار سازمانی پرسنل مورد بررسی قرار می گیرد .

ايجاد انگيزه در پرسنل

تعريف نظري: فراهم آوردن شرايطي براي تلاش و كشش فرد جهت ارضاء يك خواسته يا هدف در سازمان (بهرنگي، ۱۳۸۰ . ص ۱۳۸).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ، سوالهای ( ۱۵-۱۰) میزان ایجاد انگیزه مورد بررسی قرار می گیرد.

بيان عواطف و احساسات (روحيه) پرسنل

تعريف نظري: يك مكانيسم اساسي در جهت نمايش احساس رضايت يا عدم رضايت است تا در نتيجه ايجاد ارتباط بين افراد، فرصتي براي بيان احساسات و ادراكات آنان در جهت رضايت و اظهار نيازهاي اجتماعي شان صورت گيرد (رابينز ، ۱۹۸۹، ترجمه كبيري، ۱۳۶۹٫ ص ۲۶۸).

تعريف عملياتي: با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت سئوالهای ( ۱۸-۱۶ ) میزان بیان عواطف و احساسات پرسنل را می سنجد

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادها را به قیمت ۱۴۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت