شهریور
۱۱
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی

تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده که به دليل سرکشی نفس بشرپديدآمده اند ديروز صدای شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که يا تعليم نديده اند يا تعليم آنها همراه با تهذيب نفس نبوده … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۹۱ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

 مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی

 

مشخصات فایل مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی

عنوان: بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۹۱
حجم فایل : ۱۷۲ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

بيان مسئله :

با عنايت به اينکه يکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصيلی است وجامعة ما هم دراين رهگذر سالانة ميلياردها ريال از سرماية کشور را از دست می دهد و با توجه به اينکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراين امر دخالت بسياری دارد وهمچنين دراين راستا نقش معلم در پيشگيری ازاين افت ، حياتی است و با عنايت به اينکه کسب علوم وفنون جديد درساية بهره گيری از روشهای نوين آموزشی امکان پذيراست و معلم درجهت دستيابی به اين هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نيازها وعوامل ايجادکنندة انگيزه های وی می تواند در اثر بخشی فرايند تدريس نوين باعث پويايي و رشد نظام يادگيری وکارايي نظام آموزش و پرورش شود و همچنين باتوجه به ارتباط بين انگيزة معلمان با عملکرد دانش آموزان و اينکه معلم با انگيزه دانش آموز با انگيزه بارمی آورد اين سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ايجادکنندة انگيزة معلمان چيست ؟ به نقل از رضوی ۱۳۷۳ : « باتوجه به اينکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگيزة کافی را ندارد و از آن احساس رضايت نمی کند ، همواره تا آخرين روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم ديگران ؛ به ويژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .

باتوجه به اين زمينه ها برآن شديم تا راهکارهای ايجاد انگيزة معلمان را برای استفاده از

روشهای نوين آموزشی مورد مطالعه قراردهيم ودراين ميان به سئوالاتی از اين قبيل که : آيا بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

آيا بين ميزان تحصيلات ، عوامل سازمانی و محيطی ( روابط انسانی با مديروکارکنان و وجود امکانات ) ، عوامل مادی ومعنوی شغل ، سن ، جنس وسابقه کار وراهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه درمعلمان رابطه معنی داری وجود دارد ؟ پاسخ دهيم .

اهميت و ضرورت تحقيق :

اثربخشی آموزش تاحدود زيادی به اثربخشی معلمان مربوط است . درواقع بدون تأييد و تصديق معلمان ، حتی بهترين و غنی ترين مواد آموزشی نيز درقفسه های بايگانی به غبار فراموشی سپرده می شود . بنابراين جهت اصلاح وپيشرفت اساسی درکيفيت آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است فرايند آموزش وچگونگی اثربخشی معلمان را در کلاس های درس مورد بررسی و مطالعه قراردهيم  ودراين ميان توجه به عوامل انگيزشی معلمان می تواند در اولويت های اين بررسی قرارگيرد .

معلم ازيک سو بايد محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتقل سازد و آنان را آمادة کشف انديشه های نوکند و ازسوی ديگر رشد جسمی ، شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کندکه استقلال فکری ، مسئوليت اجتماعی ، قدرت ابتکار ، آزاد انديشی و دهها صفت ديگررا به صورت پايدار دردانش آموزان به وجود آورند . چنين امری بدون داشتن انگيزه های شغلی يکی از اهداف بسيار مهم و تعيين کنندة افزايش انگيزة معلمان درفرايند تدريس وکارايي نظام آموزش و پرورش می تواند باشد . ( اندرسون [۱]، ۱۳۷۷ ، ترجمة امينی ، ص ۵ )

به علاوه با عنايت به اينکه يکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصيلی است و جامعة ما هم دراين رهگذر سالانه ميلياردها ريال از سرماية کشور و ميلياردها ساعت از عمرمفيد قشرجوان که می بايست درمسير زندگی و قطع وابستگی از

کشورهای خارجی مصرف گردد ، به هدرمی رود . دراين راستا نقش معلم درپيشگيری از اين افت ، حياتی است . لذا شناخت معلم وکشف نيازها وعوامل ايجادکنندة انگيزة وی می تواند در اثربخشی فرايند تدريس نوين ، مؤثر باشد . از سوی ديگر اگربخواهند در کشوری پايه های توسعة اقتصادی و اجتماعی را بسازند و درجهت توسعة آن برنامه ريزی نمايند . قبل از هراقدامی زمينة چنين برنامه ای را درآموزش وپرورش آن کشور ايجاد می کنند چراکه پيشرفت کشور به وجود نظام آموزش وپرورش پويا و درسطح عالی بستگی دارد از اين روست که تمام جوامع به معلمان مجرب و باذوق و با انگيزه نياز دارند تا بتوانند جوانان مملکت را درقالب سيستم آموزشی نوين تربيت نمايند وآنها را درجهت پيشبرد اهداف جامعه آماده سازند . ( نريمانی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲ )

باتوجه به اينکه وظيفة معلمين درفرآيند آموزش ، تنها انتقال واقعيت های علمی نيست و معلمان بايد موقعيت مطلوب يادگيری را فراهم کنند و چگونه انديشيدن وچگونه آموختن را به شاگرد بياموزند و با توجه به اينکه با سازماندهی درست محيط آموزش وتعيين روشن هدف های آموزشی زمينه ی مناسب تجارب و فعاليت های آموزشی فراهم می آيدکه اين موجب می شود يادگيری خود به خود صورت گيرد .

معلم اگربا اصول و مبانی هدف های آموزش وپرورش ، ويژگی های شاگردان و نياز آنان روشها و فنون تدريس و ساير مهارت های آموزشی آشنايي نداشته باشدهرگز قادر نخواهد بود زمينة شکوفايي استعداد شاگردانش را فراهم کند . (رافقی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۹)

دراين صورت ايجاد انگيزه در معلمان با ايجاد امکانات و منابع کافی و تهيه کتب مناسب با روشهای نوين تدريس و تشويق معلمان و ارزيابی از کارآنان براساس استفاده از روش های نوين آموزشی و دادن امکان به معلمين که بتوانند تجربيات عينی و عملی در زمينه ی تدريس خود پيدا نمايند ضروری می نمايد .

اهداف تحقيق :

– بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی

– بررسی تغيير درمنابع (کتاب های ) درسی و تأثيرآن در افزايش انگيزه معلمان

– بررسی تشکيل کلاس های آموزشی ضمن خدمت و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان

– بررسی امکان ادامه تحصيل برای معلمان و افزايش انگيزه در آنها

– بررسی وجود امکانات بيشتر درمدرسه و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان

– بررسی دايرکردن کارگاه های آموزشی و تحقيقی و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان

– بررسی داشتن روابط انسانی با مديران و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان

– بررسی شناخت روشهای نوين آموزشی ازطريق جزوه وکتاب و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان .

سئوالات تحقيق :

باتوجه به نرخ افت تحصيلی که ازگذشته تاکنون به دلايل مختلف از جمله استفاده از روشهای سنتی و غيرمؤثر وجود داشته است و با توجه به اهميت يافتن روشهای نوين آموزشی و تأثيرفزايندة آنها در يادگيری دانش آموزان و همچنين باتوجه به اهميت نقش حياتی انگيزة معلمان در امر فرايند تدريس نوين و تأثير اين عوامل در رشد و پويايي نظام آموزش وپرورش درپژوهش حاضردرصدد هستيم که برای راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی به سئوالات زير پاسخ دهيم :

۱- آيا بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

۲- آيا بين ميزان تحصيلات و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۳- آيا بين عوامل سازمانی و محيطی ( روابط انسانی با مديروکارکنان ووجود امکانات) و راهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۴- آيا بين عوامل مادی ومعنوی شغل وراهکارهای ايجاد وافزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۵- آيا بين سن و راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين

آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۶- آيا بين جنس و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۷- آيا بين سابقه کار و راهکارهای افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

فرضيه های تحقيق :

۱- بين نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲- بين ميزان تحصيلات و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۳- بين عوامل سازمانی ومحيطی( روابط انسانی بامديروکارکنان ووجودامکانات)و راهکارهای ايجادوافزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده ازروشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۴- بين عوامل مادی ومعنوی شغل و راهکارهای ايجاد و افزايش انگيزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۵- بين سن و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۶- بين جنس و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۷- بين سابقه کار و راهکارهای افزايش انگيزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوين آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

تعاريف عملياتی :

راهکار :

ازنظرمحقق راهکار پيشنهاداتی است که برای بهبود و پيشبرد ( انجام کاری به مسئولان امر داده می شود ) .

انگيزه :

ازنظرمحقق عاملی درونی می باشدکه رفتار واعمال فرد را درجهت معينی هدايت می کند و دراو شوق و اشتياق برای انجام کاری را بوجود می آورد و دراثربوجود آمدن اين انگيزه فردکوششی را از ميان سايرکوشش هايش برای انجام کار مورد نظرانتخاب می کند .

روش های نوين :

ازنظرمحقق روشهای جديدی هستندکه جايگزين روشهای سنتی گذشته مانند : سخنرانی محض و بدون انعطاف می باشند و اين روشهای نوين تأثير بسياری دريادگيری دانش آموزان دارند.

 

 

فهرست مطالب مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهميت و ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • سئوالات تحقيق
 • فرضيه هاي تحقيق
 • تعاريف عملياتي
 • فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
 • تعاريف مفهومي انگيزه
 • انگيزه شناسي معلمان
 • ويژگي هاي معلمان با انگيزه
 • رابطه نيازه با انگيزه
 • انواع طبقه بندي انگيزه ها
 • انگيزه هاي اوليه و ثانويه
 • انگيزه هاي گرايشي و اجتنابي
 • انگيزه هاي فيزيكي ،اجتماعي، رواني
 • نظريه هاي انگيزش
 • نظريه هاي انگيزه و رفتار
 • نظريه كورت لوين
 • نظريه مزلو
 • نظريه انتظار
 • طبقه بندي معاصرازتئوري هاي انگيزش
 • تئوري هاي درون زاد و برون زاد
 • تئوري دو جنبه اي انسان
 • تئوري انگيزش موفقيت
 • تئوري نيازهاي زيستي تا تعلق و رشد
 • انگيزش در عمل
 • برخي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمين
 • روشهاي نوين تدريس
 • تكنولوژي آموزشي و روشهاي جديد تدريس
 • استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش وپرورش
 • پيشينة تحقيق
 • فصل سوم : روش اجراي تحقيق
 • جامعه آماري
 • حجم نمونه
 • ابزار اندازه گيري
 • روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري
 • روش جمع آوري اطلاعات
 • روش آماري
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
 • فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
 • يافته هاي تحقيق
 • پيشنهادات
 • محدوديت ها
 • ضمائم و منابع

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان برای استفاده از روش های نوين آموزشی را به قیمت ۱۳۹۰۰  تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت