مرداد
۷
۱۳۹۹

دانلود مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود

موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگيز در روان‌پزشكي است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانايي مداراي افراد با تغييرات و استرس‌ها مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد اين دو رابطه‌اي دوجانبه با يكديگر داشته باشند. يعني برخورداري از توانايي انطباق و … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۸ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود

مشخصات فایل تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود

عنوان: تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۸
حجم فایل : ۳۰ کیلوبایت

بخشی از  مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

«مقدمه»

موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگيز در روان‌پزشكي است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانايي مداراي افراد با تغييرات و استرس‌ها مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد اين دو رابطه‌اي دوجانبه با يكديگر داشته باشند. يعني برخورداري از توانايي انطباق و مداراي بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخيل است و از طرفي برخورداري از سلامت روان، اتخاذ شيوه‌هاي انطباقي را در پي خواهد داشت.(۱)

از جمله مهارتهاي مدارا (Coping) مي‌توان به شيوه‌هاي مداراي مشكل‌مدار (Problem-focused) و مداراي هيجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره كرد كه در شيوه‌هاي مشكل‌مدار شخص مي‌تواند به مسأله يا وضعيت خاصي كه پيش آمده بپردازد و به دنبال راهي باشد براي تغيير دادن وضعيت و اجتناب از آن در آينده. در شيوة هيجان‌مدار، شخص مي‌تواند حواس خود را بر تسكين و تخفيف هيجانات همراه با موقعيت پرفشار متمركز مي‌كند، حتي اگر نتواند آن موقعيت پرفشار را تغيير دهد. اكثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده مي‌كنند.(۱)

چهار نوع اساسي فرايند مدارا وجود دارد كه عبارتند از (۲):

الف) مداراي روي‌آوري- شناختي (Cognitive-approach coping): تجزيه و تحليل شناختي و ارزيابي مجدد مثبت، پذيرش مسئوليت و خويشتنداري.

ب) مداراي روي‌آوري- رفتاري (Behavioral-approach coping): شامل جستجوي راهنمايي و حمايت و به كارگيري عمل معيني متناسب از قبيل مداراي مبتني بر حل مسأله در رويارويي مستقيم با يك رويداد و پيامد آن است.

ج) مداراي اجتنابي- شناختي (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهايي كه هدف آن انكار يا به حداقل رساندن جديت يك بحران يا پيامدهاي آنست.

د) مداراي اجتنابي- رفتاري (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهاي جايگزين است كه در آن شخص سعي مي‌كند درگير فعاليتهاي جديد شود و آنها را به عنوان جايگزين فقدان‌هاي ناشي از بحران‌ها تعيين كند. افرادي كه در موقعيتهاي پرفشار از مداراي مشكل‌مدار استفاده مي‌كنند كمتر دچار افسردگي مي‌شوند.(۱)

در پژوهشي در سال (۳ و۱۹۹۲) مشخص شد كه دانشجوياني كه از مكانيسمهاي مداراي درگير شدن يا روي آوردن (Engagement) استفاده مي‌كنند از ميزان افسردگي كمتري نسبت به گروهي كه از مكانيسمهاي اجتنابي استفاده مي‌كنند برخوردارند(۳) در مطالعه‌اي ديده شد كه شيوه‌هاي فعال‌مدارا (Active coping styles) داراي ارتباط منفي با پريشاني رواني بود.(۴) در بررسي ديگري مشخص شد كه نمرات كسب شده در آزمونهاي مشكل‌مدار تحت تأثير افسردگي و مداراي هيجان‌مدار تحت تأثير ميزان اضطراب واقع مي‌شوند ولي شيوه‌هاي مداراي اجتنابي بطور قابل توجهي از ميزان اضطراب و افسردگي افراد متأثر نمي‌شوند.(۵)

در بررسي ديگري در انگلستان ديده شد، افراد مشكوك به ابتلا به اختلالات روانپزشكي (براساس آزمون GHQ) از مكانيسمهاي مداراي رفتاري- اجتنابي و انكار بيش از ساير افراد استفاده مي‌كنند.(۶)

نتايج تحقيقات موس و شافر (۱۹۹۳) بيانگر آن است كه اكثر افرادي كه بيشتر بر مداراي روي‌آوري متكي‌اند، در زندگي بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار مي‌شوند و نشانگان روان‌شناختي كمتري را تجربه مي‌كنند.(۲)

اين مطالعه با هدف بررسي سلامت روان و شيوه‌هاي مدارا و بررسي ارتباط بين اين دو در دانشجويان جديدالورود (مهرماه ۸۳) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام پذيرفت.

«مواد و روشها»

اين مطالعه يك مطالعه مقطعي (Cross-Sectional) از نوع توصيفي تحليلي با حجم نمونه ۲۴۹ نفر مي‌باشد.

نمونه مورد مطالعه از ميان دانشجويان جديدالورود (مهرماه ۱۳۸۳) ۵ دانشكدة دندانپزشكي، پزشكي، پرستاري و مامايي، تغذيه و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي شركت‌كننده در كارگاههاي آموزش ارتباط مؤثر به شيوة غيرتصادفي ساده انتخاب شدند.

محدودة سني شركت‌‌كنندگان ۳۴-۱۸ سال با متوسط سني ۹۷/۱۸ سال بود. از مجموع ۲۴۹ شركت‌كننده، ۱۶۲ نفر (۱/۶۵%) در مقطع كارشناسي، ۸۵ نفر (۱/۳۴%) در مقطع دكتراي عمومي و ۲ نفر (۸/۰%) در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل بودند. در مجموع ۱۹۸ نفر (۵/۷۹%) شركت‌كنندگان مؤنث و ۵۱ نفر (۵/۲۰%) مذكر، ۲۴۶ نفر (۸/۹۸%) مجرد و ۳ نفر (۲/۱%) متأهل بودند.

شيوة جمع‌آوري اطلاعات به صورت پرسشنامه‌اي بود. پرسشنامه‌ها بدون ذكر نام و شامل يك پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، يك پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سؤالي (GHQ-28) و پرسشنامه مداراي بلينگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، انگيزه اصلي انتخاب رشته، تعداد دفعات شركت در كنكور، وضعيت رضايتمندي از رشته تحصيلي و سابقه مصرف مواد شامل: سيگار، الكل، حشيش و ترياك سؤال گرديد.

علاوه بر توضيحات كتبي، به صورت شفاهي در مورد نحوة پر كردن پرسشنامه‌ها توضيح داده شد و باتوجه به بي‌نام بودن پرسشنامه‌ها در مورد مخفي ماندن و عدم پي‌گيري اطلاعات به شركت‌كنندگان اطمينان داده شد.

پرسشنامه سلامت عمومي GHQ به بررسي وضعيت رواني فرد دريك ماهه اخير مي پردازد و شامل نشانه هايي مانند افكار و احساسات نابهنجار  و جنبه هايي از رفتار قابل مشاهده مي باشد. سوالها در چهارحوزه طرح شده است. الف) افسردگي ب) اضطراب و احساس آشفتگي رواشناختي ج) رفتار قابل مشاهده عيني و اختلاف عملكرد اجتماعي د) هيپوكندريازيس (۷)

در اين مطالعه از پرسشنامه‌ ۲۸ سؤالي سلامت عمومي (GHQ-28) هنجاريابي شده توسط آقايان حسن پالاهنگ و نورا… يعقوبي در سال ۱۳۷۴ در انستيتو روان‌پزشكي تهران استفاده شد همچنين از روش نمره‌گذاري ليكرت ساده (Simple Likert) كه بصورت (۳-۲-۱-۰) مي‌باشد (الف۰ ، ب۱، ج۲، د۳ امتياز)‌متوسط حساسيت پرسشنامه‌ GHQ-28 برابر ۸۴% و متوسط ويژگي آن برابر با ۸۲% مي‌باشد.(۷)

مطالعات مختلف حاكي از پايايي بالاي پرسشنامه‌ (GHQ-28) است. ضريب پايايي بازآزمايي اين پرسشنامه‌ برابر با ۵۵/۰ ، ضريب پايايي بازآزمايي با خرده مقياسهاي آن بين ۴۲/۰ تا ۴۷/۰ ، ضريب آلفا براي كل مقياس برابر ۸۸/۰ و براي خرده مقايسها بين ۶۶/۰ تا ۸۵/۰ مي‌باشد.(۷) در اين پژوهش افراد با نمرة برابر يا بيشتر از نمرة برش به عنوان موارد مشكوك به بيماري تلقي شده، توصيه به مصاحبه تشخيصي روان‌پزشكي در آنها مي‌گردد.

نمره برش پرسشنامه‌ GHQ-28 در پژوهش حاضر براي هر دو جنس ۲۳ مي‌باشد.

پرسشنامه مداراي بلينگزوموس (۲)

در اين پژوهش همچنين از پرسشنامه‌ ۳۲ ماده‌اي مداراي «بلينگز و موس» كه توسط براهني و موسي (۱۳۷۱ به نقل از حسين قدمگاهي ۱۳۷۶) هنجاريابي و توسط حسين قدمگاهي تنظيم مجدد شده است استفاده گرديد كه ضريب پايايي آن ۷۹/۰ گزارش شده است.

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تعيين ارتباط بين سلامت روان و شيوه‌های مدارا در دانشجويان جديد الورود را به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت