مرداد
۶
۱۳۹۹

دانلود مقاله تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها

از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها دنبال نمایید. این فایل شامل ۴۰ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها

مشخصات فایل تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها

عنوان: تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۴۰
حجم فایل : ۳۳ کیلوبایت

بخشی از  مقاله تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل دوم

۱-۲- پيشينه پژوهش:

۱-۱-۲- تاريخچه:

تحقيق در مورد اندازه گيري استرس وحوادث زندگي، به نيمه اول قرن بيستم بر مي گردد. از آن جمله است مفهومي كه كنن[۱] از نقش هيجانات قلبي در تغييرات بدني به دست داد و استفاده اي كه ماير[۲] ( ۱۹۵۱) از روش چارت زندگي[۳]  در تشخيص طبي داشت. مطالعات اوليه در زمينه نگرشهاي مربوط به كار، از پيش از جنگ جهاني اول شروع و به طور فعال در كشورهاي انگلستان و امريكا دنبال شد. در امريكا، احتمالاً  نافذ ترين پژوهشها در زمينه رضايت شغلي اثر خفچه[۴] بود. نتيجه اين مطالعات آن بود كه تأثير شرايط مادي كار ( مثل نور و دوره استراحت ) بر رضايت شغلي، به مراتب كمتر از اهميت دوستي غير رسمي و غير اداري گروهها ، توجهات مديريت به كاركنان و نيز شأن و منزلتي است كه به آنها به عنوان يك گروه آزمايش مي بخشد ( كمپ، ۱۳۷۰، ص۱۲۲).

۲-۱-۲- آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران

اين پژوهش در اداره كل مالياتهاي غرب تهران، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي،انجام مي گيرد. اين اداره كل در سال ۱۳۴۶ هجري شمسي ( به همراه ۴ اداره كل ديگر يعني شرق،‌شمال، جنوب و مركز تهران) از اداره كل امور مالياتي تهران، منشعب شد و به فعاليت پرداخت. مجموعه اداره كل مذكور شامل ۲ بخش است:

۱- بخش امور مالياتي يا كادر تشخيص ماليات

۲- بخش امور عمومي يا پشتيباني.

كادر تشخيص داراي چهار رسته شغلي مميز كل، سر مميز، مميز و كمك مميز است كه از نظر نوع و ماهيت كار، بيشتر با ارباب رجوع سر وكارداشته و به عنوان نيروي صف در سازمان عمل مي كند. كادر پشتيباني شامل كارمندان قسمتهاي امور عمومي، حسابداري و اداري است و ماهيت و نوع شغل آنان بگونه اي  است كه بيشتر با ارباب رجوع سر و كار دارند و به عنوان نيروي ستادي در سازمان تلقي مي شوند

۲-۳-۱-۲-تحقيقات انجام شده در جهان:

رابطه استرس با رضايت شغلي، موضوع مطالعه اي بود كه گدارد[۱]در سال ۱۹۷۶ در زمينه تأثير استرس بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مطالعات فضايي امريكا ( ناسا) انجام داد. دراين تحقيق، نشان داده شد كه عوامل كاهنده رضايت شغلي، موجب افزايش استرس كاركنان ناسا مي شود. همچنين آلفردسون[۲]و تئورل[۳]( ۱۹۸۳) مقياسهايي را درباره ويژگيهاي شغلي براي ۱۱۸ موقعيت شغلي درسطح كشور فراهم آوردند و بر اساس آن،به اين نتيجه رسيدند كه مرداني كه نيازهاي شغلي آنان زياد و كنترل ويا خود مختاري آنها كم است. احتمال ابتلاي آنان به سكته قلبي دو برابر بيشتر از مردان همسن خود( ۴۰تا ۵۴سال) است كه درمشاغل ديگر به كار اشتغال دارند ( ساعتچي،۱۳۷۶،ص۷۸).

اين احتمال وجود دارد كه فشارهاي رواني غير مرتبط با شغل، باعث تغيير نگرش و رفتار افراد درمحيط كارشان شود. اين مشكل در مورد افرادي كه از همسر خود جدا شده اند يا خانواده هايي كه درآن، زن وشوهر هر دو شاغل هستند بيشتر گزارش شده است( همان منبع).

در تحقيقات وروم ( ۱۹۶۴) نتايج زير از مطالعه  رضايت شغلي و عوامل ديگر بدست آمده است:

۱- بين رضايت شغلي و غيبت از كار رابطه منفي وجود دارد.

۲- بين رضايت شغلي و احتمال استعفا از كار رابطه منفي وجود دارد.

۳- بين رضايت شغلي و ميزان تصادفات و سوانح ناشي از كار رابطه منفي وجود دارد.

۴-  بين رضايت شغلي و ميزان كارايي رابطه مثبت وجود دارد ( شفيع آبادي، ۱۳۷۱،ص۵۹)

۲-۲- مباني نظري تحقيق:

۱-۲-۲-تعريف استرس و ديدگاههاي مربوط به آن:

استرس(Stress ) واژه اي انگليسي است كه از علم فيزيك گرفته شده و به معناي فشار است. در زبان فارسي واژه « فشار رواني» را در مقابل استرس به كار مي برند. به طور كلي امروزه واژه استرس براي بيان فشار روان – تني كاربرد همگاني يافته و به فشار روحي، فشار عصبي و تنيدگي ترجمه شده است. به نظر اسكالر[۴]، فشار رواني، وضعيت پويايي است كه در آن فرد با فرصت، محدوديت يا نيازي مواجه مي شود كه مرتبط با چيزي است كه وي تمايل به آن دارد و نتايج حاصل از آن، براي او مبهم، نامطمئن و در عغين حال با اهميت است. هانس سليه[۵] اصطلاح استرس را به « درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهاي زندگي» تعريف مي كند. وي فشار رواني  را مجموعه اي از واكنش هاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش بيني نشده خارجي و داخلي مي داند كه هرگاه  تعادل و سازگاري فرد به علت عوامل خارجي يا داخلي از بين برود، بروز مي كند ( شاملو، ۱۳۶۶،ص۸۳).

پژو هشگران بر اين باورند كه دريك تعريف مناسب از استرس، بايد تعامل بين فشار زاهاي خارجي و پاسخهاي جسماني و روانشناختي فرد را در نظر گرفت و اين تعامل يه ساده است و نه قابل پيشگويي، چون از شخصي ديگر و از روزي به روز ديگر تغيير مي كند. اين تغيير ، به اين دليل رخ مي دهد كه استرس با ارزيابيهاي شناختي فرد از وقايع ، ارتباط نزديك و پيچيده اي دارد ( عليا، ۱۳۷۹،ص۱۰).

۱-۱-۲-۲- نگرشهاي مختلف نسبت به استرس:

با توجه به تعدد ديدگاهها نسبت به استرس و عدم ارائه تعريف واحدي از آن- كه مورد قبول عموم باشد – اينك به ديدگاههاي مهمي كه درباره موضوع استرس مطرح است، اشاره مي كنيم:

۱- نگر ش مبتني بر پاسخ: پاسخهاي خاصي هستند كه انعكاس يك موقعيت را بر فردي كه تحت فشار و استرس است، تغيين مي كنند. اين نگرش، استرس را يك پاسخ خاص به ارگانيزم مي داند ( كران ول وارد، ۱۳۸۰،ص۲۱).

۲- نگرش مبتني بر محرك: در اين نگرش فرض بر اين است كه همه موقعيتها و محركهاي محيطي، استرس زا هستند. اگر چه ممكن است در بعضي از موارد، منجر بخ بروز پاسخ  استرس شوند( كروان زل وارد، ۱۳۸۰، ص۲۱).

۳- نگرش مبتني بر كنش متقابل: اين الگو توسط ريچارد لازاروس[۶]ارائه شده است و بيان مي دارد كه استرس زماني رخ مي دهد كه تعادل بين خواستها و منابع تأمين كننده،  به هم مي خورد و تاكيد مي كمد كه اين تعادل يا بي تعادلي ماهيتي پيشرونده دارد. بعلاوه اين نگرش بيانگر تأثير متقابل فرد برمحيط و محيط بر فرد است( راس والتماير، ۱۳۷۷،ص۲۷).

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله تاثير استرس شغلی بر رضايت شغلی كارمندان اداره كل مالياتها را به قیمت ۱۰۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت