اردیبهشت
۹
۱۳۹۹

دانلود مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان

در عصر حاضر اختلاف رفتار يو رواني از جمله مشكلات جدي و شايع در جهان است . اين پديده در كشورهاي در حال توسعه به ويژه در ايران دامنه وسيعتري دارد و دائما رو به افزايش است . فصل نامه پژوهشهاي روانشناختي ، بر اين اساس با وجود پيشرفتهاي علمي در يك صد…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۲۶ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان

مشخصات فایل بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان

عنوان: بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۲۶
حجم فایل : ۱۰۱ کیلوبایت

بخشی از  مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

۱-۲- مقدمه

امروز فوايد فيزيولوژيك و روحي رواني ورزش امري بديهي و آشكارا و شناخته شده است . نتايج تحقيقات به خوبي نشان داده است كه ورزش و فعاليتهاي ورزشي موجب افزايش بافت ماهيچه اي موجب سهولت كنترل وزن – كنترل سطح فشار خون و به طور كلي و همه جانبه حفظ سلامت جسمي و رواني مي گردد.

اما اينكه ورزش مي تواند موجب ارتقاء سطح سلامت رواني گردد تحقيقات علمي با احتياط و دقت نظر بيشتري مورد تاييد و تاكيد قرار مي دهند. با توجه به اين امر كه در اين پ‍ژوهش هدف اصلي بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي با سطح سلامت رواني است، بنا به اصول پژوهش ابتدا به بررسي ادبيات تحقيق (مباحث نظري و تعاريف سلامت رواني و …) پرداخته مي شود و سپس بعد از اين مقوله مروري بر چند و يا شايد بتوان گفت تحقيقات انجام گرفته توسط ساير پژوهشگران در اين زمينه، خواهد شد.

۲-۲- ادبيات تحقيق

سلامت رواني و تعريف آن:

فرهنگ فارسي معين سلامت را: ۱- بي گزند شدن، بي عيب شدن ۲- رهايي يافتن، نجات يافتن ۳- امنيت ۴- عافيت و تندرستي ۵- نجات، رستگاري ۶- خلاص از بيماري، شفا ۷- آرامش،‌ صلح ۸- سالم و تندرست بودن معني كرده است. مفهوم سلامت رواني در واقع جنبه اي از مفهوم كلي سلامت است.

سازمان بهداشت جهاني (WHO) سلامت رواني را چنين تعريف كرده است: حالت سلامت كامل فيزيكي، رواني و اجتماعي و نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني.

در واقع مي توان گفت يكي از اهداف مربوط به سلامت رواني ايجاد امكانات قابل قبولي براي تامين كردن و ايجاد يك زندگي كامل و مناسب انسان براي فرد فرد افراد است، ‌انسان بايد از لحاظ فيزيكي و رواني و اجتماعي در امنيت كامل به سر برد. (نوربخش،‌۱۳۷۸) ابعاد منفي و مثبت تعريف سلامت رواني از ديد سازمان بهداشت جهاني (WHO) توسط داوني و همكارانش (۱۹۹۶) مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت اول تعريف آنها،‌ اعتقاد دارند كه سلامت به مثابه يك مفهوم مثبت نگريسته مي شود. كيفيت مثبت: آسايش و بهزيستي. در قسمت دوم تعريف، آنها به سلامت در بعد منفي به مثابه فقدان بيماري، ‌يا معلوليت. كيفيت مثبت: آسايش و بهزيستي. در قسمت دوم تعريف، آنها به سلامت در بعد منفي به مثابه فقدان بيماري، ‌يا معلوليت نگريسته اند. با در نظر گرفتن اين تعاريف،‌ اين مطلب مورد تاكيد قرار مي گيرد كه سلامت حقيقي هم شامل پيشگيري از نابهنجاري و بيماري است و هم توجه به ارتقاي سلامت در بعد مثبت است كه البته اين امر كمتر مورد توجه قرار گرفته مي شود.

داوني و همكارانش با در نظر گرفتن سلامت به مثابه يك مفهوم نسبي به جاي يك مفهوم مطلب مدل جديدي براي سلامت ارائه داده اند كه در زير به آن اشاره مي كنيم.

۱-۲-۲- مفهوم سلامت رواني بر اساس نظريه هاي مختلف

نظريه هاي گوناگون براي روشن ساختن و تبيين آسيب پذيري و نارسايي هاي مقابله فرد در برابر فشارهاي عصبي ارائه گرديده است. هر كدام از اين نظريه ها سلامت رواني رابه زعم خود تعريف مي كنند و شرايط بخصوصي را براي پيشگيري بيماريهاي رواني و در نتيجه تأمين سلامت رواني انسان پيشنهاد مي كند كه در ادامه به ذكر چند نظريه پرداخته مي شود.

 

فهرست مطالب مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول
 • ۱-۱- مقدمه
 • ۲-۱- بيان مسئله
 • ۳-۱- اهميت و ضرورت تحقيق ( فايده هاي تحقيق)
 • ۴-۱- موضوع تحقيق
 • ۵-۱- اهداف تحقيق
 • ۶-۱- فرضيه هاي تحقيق
 • ۷-۱- تعاريف عملياتي
 • فصل دوم
 • ۱-۲- مقدمه
 • ۲-۲- ادبيات تحقيق
 • ۱-۲-۲- مفهوم سلامت رواني بر اساس نظريه هاي مختلف
 • الف – ۲-۲- نظرية زيست شناسي
 • ب – ۲-۲- نظرية روانكاوي
 • ج ۲-۲- نظرية رفتار گرايي
 • د-۲-۲- نظرية انسانگرايي
 • ۲-۲-۲- فشارهاي عصبي (رواني ) و سلامت رواني
 • ۳-۲-۲- نشانه هاي فشار رواني
 • ۴-۲-۲- فشار عصبي ( رواني) و دانشجويان
 • ۵-۲-۲- واكنشهاي دانشجويان نسبت به فشارهاي رواني
 • ۶-۲-۲- روشهاي مقابله دانشجويان با فشارهاي رواني
 • ۷-۲-۲- انجام دادن فعاليتهاي بدني و ورزشي
 • ۸-۲-۲- جمع بندي اديات تحقق
 • ۳-۲- پيشينه تاريخي تحقيق
 • ۱-۳-۲- اثرات فعاليتهاي بدني و ورزشي و انجام آنها بر سلامت جوامع بيمار
 • ۲-۳-۲- سلامت رواني در انواع رشته هاي ورزشي و فعاليت هاي بدني مختلف
 • ۳-۳-۲- تفاوت افراد ورزشكار و غير ورزشكار در سلامت رواني و ابعاد آن
 • ۴-۳-۲- جمع بندي و نكات آخر در مورد پيشينه تحقيق
 • فصل سوم
 • ۱-۳- مقدمه
 • ۲-۳- روش اجراي تحقيق
 • ۳-۳- جامعه آماري
 • ۴-۳- نمونه آماري و روش نمونه گيري
 • ۵-۳- ابزار تحقيق ( اندازه گيري)
 • ۶-۳- روش جمع آوري داده ها ( اطلاعات)
 • ۷-۳- روش آماري تحقيق
 • فصل چهارم
 • ۱-۴- مقدمه
 • ۲-۴- بخش توصيفي اطلاعات جمع اوري شده ( طبقه بندي داده ها )
 • ۳-۴- جداول و نمودارهاي توزيع فراواني
 • ۴-۴- بخش استنباطي ( اجراي آماري ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوري شده
 • ۵-۴- تجزيه و تحليل مقايسه اي ( بررسي وضعيت فرضيه هاي تحقيق)
 • فصل پنجم
 • ۱-۵- مقدمه
 • ۲-۵- نتايج كلي
 • ۳-۵- محدوديت هاي تحقيق
 • ۴-۵- پيشنهادات
 • فهرست منابع
 • ضمائم

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله بررسی ارتباط بين ميزان انجام فعاليت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی دانشجويان را به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.
فرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت