آذر
۱۰
۱۳۹۸

دانلود تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی دنبال نمایید. این فایل شامل ۱۸۲ صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

 

 

مشخصات فایل جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

عنوان: جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : ۱۸۲
حجم فایل : ۱۱۱ کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است .

لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

ج) سابقه ‌علمي‌موضوع

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.

 

فهرست مطالب تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       ۱
 • فصل اول كليات      ۷
 • مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي ۸
 •  گفتار اول- دوران باستان              ۹
 • گفتار دوم- دوران اسلامي             ۱۳
 • گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران    ۱۷
 • مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
 • انتظامي              ۲۰
 • گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي   ۲۱
 • الف) مفهوم جرايم بهداشتي      ۲۱
 • ب) مفهوم جرايم درماني          ۲۳
 • ج) مفهوم جرايم دارويي           ۲۵
 • گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي              ۲۶
 • الف) عنصر قانوني ۲۷
 • ب) عنصر مادي       ۲۹
 • ج) عنصر معنوي     ۳۱
 • گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي   ۳۴
 • الف) تعريف تخلفات انتظامي   ۳۴
 • ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي              ۳۵
 • ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي       ۳۸
 • مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم  ۴۱
 • گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
 • حقوق جزاي اختصاصي               ۴۱
 • گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.    ۴۳
 • فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي           ۴۹
 • مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي ۵۰
 • گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط  ۵۱
 • الف) جرايم عليه بهداشت عمومي             ۵۱
 • ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي            ۵۵
 • ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
 •  خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي                ۵۹
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
 •  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ۶۲
 •  الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي               ۶۳
 • ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي              ۷۲
 • مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني   ۷۸
 • گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني                 ۷۹
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران              ۸۹
 • گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي                ۹۶
 • گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي ۱۰۶
 • مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي  ۱۱۳
 • گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي   ۱۱۴
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي             ۱۱۷
 • گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات         ۱۲۱
 • گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي           ۱۲۵
 • فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
 • و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم           ۱۳۵
 • مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي                ۱۳۶
 • گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران     ۱۳۶
 • الف) مفهوم مجازات   ۱۳۶
 • ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران  ۱۳۸
 • گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    ۱۴۲
 • گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
 • در قانون تعزيرات حكومتي          ۱۴۷
 • گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
 • در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي          ۱۵۳
 • الف) تخفيف مجازات              ۱۵۳
 • ب) تشديد مجازات   ۱۵۴
 • ج) تبديل مجازات     ۱۵۶
 • گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي            ۱۵۷
 • مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
 • و نحوة حل اختلاف در صلاحيت           ۱۵۹
 • گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي     ۱۵۹
 • گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت  ۱۶۱
 • نتيجه گيري     ۱۷۶
 • منابع و مآخذ     ۱۷۹
 • نمودار آماري

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی را به قیمت ۸۹۰۰ تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: ۰۹۳۸۲۳۳۳۰۷۰ با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.


      مطالب مرتبطفرستادن دیدگاه

تازه ترین مطالب

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت