0
0

دانلود مقاله موتور سنكرون

476 بازدید

موج سينوسي يكي از مهمترين شكل موج هاي متناوب (AC) است. در مداراتي كه از موج سينوسي به عنوان منبع استفاده شده است، جريان و ولتاژ مدار هر دو از نوع سينوسي هستند. در اينجا ما از موج كسينوسي صحبت نخواهيم كرد و آن را نيز به عنوان يك موج سينوسي نام مي بريم زيرا يك تابع كسينوسي … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله موتور سنكرون دنبال نمایید. این فایل شامل 149 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله موتور سنكرون

مشخصات فایل موتور سنكرون

عنوان: مقاله موتور سنكرون
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149
حجم فایل : 4,27 مگابایت

بخشی از  مقاله موتور سنكرون را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

فصل اول

مباني مدارهاي الكتريكي

 • : مقدمه

اجزا واحدها در سيستم SI به صورت اعشاري است. براي مشخص كردن توان هاي ده، پيشوندهاي خاصي همراه واحدهاي اين سيستم به كار مي رود. اين پيشوندها عبارتند از:

پيكو (P و 12-10)                           كيلو (K و 103)

نانو (n و 9-10)                                      مگا (M و 106)

ميكرو                            گيگا (G و 109)

ميلي                               سانتي (C و 2-10)

1-2 : كميات اساسي الكتريكي

1-2-1- بار

مي دانيم كه در يك اتم، الكترون بار منفي و پروتون بار مثبت دارد و بار يك الكترون با بار يك پروتون برابر است. واحد بار الكتريكي كولن (C) است. يك كولن برابر بار 108*24/6 الكترون است. يعني يك الكترون داراي بار C 19-10*6/1 است.

1-2-2- جريان

بار متحرك نشان دهنده جريان است. جريان در يك مسير مجزا، مثلاً يك سيم فلزي، علاوه بر مقدار، جهت نيز دارد. جريان، آهنگ عبور بار از يك نقطه در يك جهت خاص است.

پس از مشخص كردن يك جهت مرجع، كل باري كه از زمان t=0 به بعد از يك نقطه مرجع در آن جهت عبور كرده را q(t) مي ناميم. آهنگ عبور بار در لحظه t برابر  است. با كاهش فاصله  مي‎توان نوشت:

(1-1)

جريان، برابر آهنگ زماني عبور بار مثبت از يك نقطه مرجع در يك جهت مشخص است. جريان را با i  يا I نشان مي‎دهيم. بنابراين:

(1-2)

واحد جريان آمپر (A) است. يك آمپر، انتقال بار با آهنگ 1 كولن بر ثانيه را نشان مي‎دهد. براي به دست آوردن باري كه در فاصله t0 تا t منتقل شده، مي‎توان از رابطه 1-3 استفاده كرد:

(1-3)

1-2-3- ولتاژ

هر عنصر را به صورت يك شكل داراي دو پايانه يا دو سر نشان مي‎دهيم. (شكل 1-1)

شكل 1-1 : يك عنصر مداري

فرض كنيد جرياني به پايانه A عنصر مداري شكل 1-1 وارد شده و از پايانه B خارج مي‎شود. براي عبور اين جريان، بايد مقداري انرژي صرف شود. در اين صورت
مي گوييم بين دو پايانه B , A ، اختلاف پتانسيل يا ولتاژ الكتريكي وجود دارد. بنابراين ولتاژ روي يك عنصر، معياري از كار لازم براي عبور بار از طريق آن است. ولتاژ يا اختلاف پتانسيل بنابر تعريف عبارت است از كار انجام شده براي انتقال بار q از يك نقطه به نقطه ديگر. يعني:

(1-4)

كه در آن v اختلاف پتانسيل بر حسب ولت (v)، w كار انجام شده و q بار الكتريكي است.

1-2-4- توان الكتريكي

توان آهنگ مصرف انرژي است. اگر براي انتقال 1 كولن بار از يك عنصر، 1 ژول انرژي مصرف شود، توان لازم براي انتقال يك كولن بار در ثانيه، يك وات خواهد بود. رابطه توان را مي‎توان به صورت رابطه 1-5 نوشت:

(1-5)                                                  p=v .i

كه p توان الكتريكي بر حسب وات (w) است. يعني يك وات برابر يك ولت آمپر است.

1-2-5- مقاومت

هر عنصر مداري كه در آن انرژي تلف شود، معمولاً ولتاژ دو سرش با جريان گذرنده از آن متناسب است. يعني:

(1-6)                                         V=RI

كه R ثابت تناسب است و مقاومت آن عنصر مي‎باشد. واحد مقاومت اهم است و رابطه 1-6 قانون اهم نام دارد.

شكل 1-2 علامت مداري يك مقاومت را نشان مي‎دهد.

شكل 1-2 : علامت مداري مقاومت

در يك مقاومت، جريان از نقطه با پتانسيل بيشتر به نقطه با پتانسيل كمتر جاري مي گردد. معمولاً پتانسيل بيشتر را با علامت + و پتانسيل كمتر را با علامت – نشان مي دهند. مقاومت، يك عنصر مصرف كننده انرژي الكتريكي است. يعني ‎توان در آن تلف مي‎شود. توان تلف شده در يك مقاومت از رابطه 1-7 به دست مي‎آيد.

(1-7)

عكس مقاومت را رسانايي مي گوئيم و با G نشان مي‎دهيم. بنابراين:

(1-8)

واحد رسانايي مهو يا زيمنس است.

1-3- اتصال سري مقاومت ها

منظور از سري كردن مقاومت ها آن است كه آنها را به صورت زنجيره اي و سر به سر به هم وصل كنيم. در اتصال سري فقط يك مسير براي عبور جريان به وجود مي‎آيد و لذا از تمامي مقاومت ها جريان يكساني مي گذرد. شكل 1-3 اتصال سري مقاومت ها را نشان مي‎دهد.

شكل 1-3 : اتصال سري مقاومت ها

مي‎توان تعدادي مقاومت سري را ساده كرد و به جاي آنها يك مقاومت گذاشت. اين مقاومت را مقاومت كل يا مقاومت معادل مي گوييم. اگر مقاومت هاي Rn , … , R2, R1 به صورت سري به هم متصل باشند، مقاومت معادل آنها از رابطه 1-9 به دست مي‎آيد.

(1-9)

مثال 1-1

در مدار شكل 1-4 مقدار مقاومت كل را حساب كنيد.

شكل 1-4

حل :

1-4- اتصال موازي مقاومت ها

هرگاه دو يا چند مقاومت در يك مدار الكتريكي از دو سر به هم متصل باشند آنها را موازي مي گوئيم. در اتصال موازي مقاومت ها، ولتاژ تمام مقاومت ها با هم برابر است. شكل 1-5 اتصال موازي مقاومت ها را نشان مي‎دهد.

شكل 1-5 : اتصال موازي مقاومت ها

هرگاه چند مقاومت با هم موازي شوند، مقاومت كل كاهش مي يابد. مقاومت معادل چند مقاومت موازي از رابطه 1-10 به دست مي‎آيد:

(1-10)

مثال 1-2

مقاومت كل (معادل) بين دو نقطه B , A را در شكل 1-6 حساب كنيد.

شكل 1-6

حل :

مثال 1-3

معادل دو مقاومت موازي R2 , R1  از چه رابطه اي به دست مي آيد؟

حل

مثال 1-4

در مثال 1-3 اگر مقاومت هاي R2 , R1 با هم برابر باشند مقاومت معادل را حساب كنيد.

حل

بنابراين مقاومت معادل دو مقاومت مساوي، نصف آن مقاومت است. اگر n مقاومت مساوي را به صورت موازي به هم ببنديم مقاومت معادل برابر  خواهد بود.

معمولاً دو مقاومت موازي R2 , R1 را به صورت نشان مي‎دهيم.

مثال 1-5

مقاومت معادل مدار شكل 1-7 را حساب كنيد.

شكل 1-7

حل

1-5- منبع ولتاژ

1-5-1- منبع ولتاژ

منبع ولتاژ داراي يك پايانه مثبت و يك پايانه منفي است. انرژي از طريق ترمينال منفي به الكترونها اعمال مي گردد و آنها را از طريق يك هادي (سيم) به ترمينال مثبت سوق مي‎دهد. در نتيجه جريان به مصرف كننده اي كه در مسير سيم قرار دارد مي رسد و انرژي به آن منتقل مي‎شود.

منابع ولتاژ به دو صورت منبع ولتاژ مستقيم (DC) و منبع ولتاژ متناوب (AC) وجود دارند. منبع ولتاژ مستقيم يك ولتاژ ثابت توليد مي‌كند. به عبارت ديگر ولتاژ دو سر پايانه هاي آن هميشه يك مقدار ثابت است. شكل 1-8 علامت مداري يك منبع ولتاژ مستقيم را نشان مي‎دهد.

شكل 1-8 : علامت مداري منبع ولتاژ مستقيم

اگر جهت جريان را عكس جهت حركت الكترون در نظر بگيريم، جهت جريان در منبع ولتاژ شكل 1-8 از B به A خواهد بود.

منابع ولتاژ متناوب در فصل هاي آينده توضيح داده خواهد شد.

1-5-2- منبع جريان

يك منبع جريان، مقدار جريان ثابتي توليد مي‌كند. علامت مداري منبع جريان در شكل 1-9 نشان داده شده است.

شكل 1-9 : علامت مداري منبع جريان

1-6- قانون ولتاژ كيرشف (KVL)

قانون ولتاژ كيرشف بيان مي دارد كه مجموع ولتاژها در يك مسير بسته برابر صفر است. يا به عبارت ديگر مجموع افتهاي ولتاژ در يك مسير بسته مساوي با ولتاژ كل منبع تغذيه مي‎باشد. هنگاميكه در يك مسير بسته حركت مي كنيم پلاريته يا جهت ولتاژ بايد در نظر گرفته شود. بنابراين مي‎توان در يك مسير بسته اگر از پلاريته مثبت يك عنصر به پلاريته منفي آن وارد شديم، ولتاژ را با علامت منفي و اگر از پلاريته منفي به پلاريته مثبت عنصر حركت كرديم، ولتاژ را با علامت مثبت نشان داد. اين علامت گذاري قراردادي است و مي‎توان علامت ولتاژ را برعكس نيز در نظر گرفت.

مثال 1-6

در شكل 1-10 افت ولتاژ V3 را بيابيد.

شكل 1-10

حل: طبق رابطه KVL داريم:

1-7- قانون جريان كيرشف (KCL)

قانون جريان كيرشف بيان مي دارد كه مجموع جبري جريان هاي وارد شده به هر گره (محل اتصال چند عنصر) برابر صفر است. در نوشتن قانون KCL ، جهت جريان ها نيز بايد در نظر گرفته شود. مي‎توان جريان هاي ورودي به گره را با علامت مثبت و جريان هاي خروجي را با علامت منفي نشان داد.

مثال 1-7

در مدار شكل 1-11 مقدار جريان I3 چند آمپر است؟

شكل 1-11

حل :

طبق رابطه KCL داريم:

1-8- مقسم ولتاژ:

مي دانيم كه در مقاومت هاي سري، ولتاژ به نسبت مقدار مقاومت، تقسيم مي‎شود. اگر دو مقاومت R2 , R1 را مطابق شكل 1-12 به صورت سري ببنديم ولتاژهاي V2 , V1 را مي‎توان محاسبه كرد.

شكل 1-12: مدار مقسم ولتاژ

(1-11)

(1-12)

اين مدار را مقسم ولتاژ و روابط به دست آمده را قانون تقسيم ولتاژ مي گوييم.

تمرين 1-1 : روابط 1-11 و 1-12 را اثبات كنيد.

1-9- مقسم جريان

در مقاومت هاي موازي، جريان به نسبت عكس مقدار مقاومت، تقسيم مي‎شود. اگر دو مقاومت R2 , R1 را مطابق شكل 1-13 به صورت موازي ببنديم، جريان هاي I2 , I1 را مي‎توان محاسبه كرد.

 

تمرين 1-2 : روابط تقسيم جريان (1-13 و 1-14) را اثبات كنيد.

مثال 1-8

در شكل 1-14 جريان هاي I2 , I1 را پيدا كنيد.

شكل 1-14

حل:

با استفاده از فرمول تقسيم جريان داريم:

1-9- مدارهاي مختلط

اگر در يك مدار از تركيب سري و موازي مقاومت ها استفاده شود، مدار را مختلط مي گوئيم. براي ساده كردن مدارهاي مختلط ابتدا مقاومت هايي كه وضعيت سري و موازي بودن آنها مشخص است، ساده مي‎شوند و معادل آنها جايگذاري شده و به همين ترتيب با بقيه مقاومت ها ساده مي‎شوند.

 

 

فهرست مطالب مقاله موتور سنكرون, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 

 • 1-1: مقدمه
 • 1-2: كميات اساسي الكتريكي
 • 1-2-1: بار
 • 1-2-2: جريان
 • 1-2-3: ولتاژ
 • 1-2-4: توان الكتريكي
 • 1-2-5: مقاومت
 • 1-3: اتصال سري مقاومتها
 • 1-4: اتصال موازي مقاومتها
 • 1-5: منابع
 • 1-5-1: منبع ولتاژ
 • 1-5-2: منبع جريان
 • 1-6: قانون ولتاژ كيرشهف (KVL)
 • 1-7: مقسم ولتاژ
 • 1-8: مقسم جريان
 • 1-9: مدارهاي مختلط
 • 1-10: زمين مدار
 • مسائل فصل 1
 • فصل دوم: جريان متناوب
 • 2-1: موج سينوسي
 • 2-2: فركانس
 • 2-3: مقدار متوسط
 • 2-4: قوانين اهم در مدارهاي AC
 • 2-4-1: فاز
 • 2-5: فازور
 • 2-6: اعداد مختلط
 • 2-7: ساده كردن اعداد مختلط
 • 2-8: موج پالس
 • 2-9: موج مثلثي
 • مسائل فصل دوم
 • فصل سوم روشهاي تحليل مدار
 • 3-1: تبديل منابع
 • 3-2: قضيه جمع آثار
 • 3-3: روش ولتاژ گره ها
 • 3-4: روش جريان مش
 • 3-5: روش تونن
 • 3-6: روش نورتن
 • 3-7: انتقالي حداكثر توان به بار
 • مسائل فصل 3
 • فصل چهارم: وسايل اندازه گيري
 • 4-1: ولتمتر
 • 4-2: آمپرمتر
 • 4-3: اهم متر
 • 4-4: تست كردن قطعات الكتريكي
 • 4-4-1: سيم
 • 4-4-2: مقاومت
 • 4-4-3: سلف
 • 4-4-4: خازن
 • 4-5: اسيلسكوپ
 • مسائل فصل چهارم
 • فصل پنجم: خازن و سلف در جريان مستقيم
 • 5-1: خازن
 • 5-2: خازن در جريان مستقيم
 • 5-3: شارژ خازن
 • 5-4: دشارژ خازن
 • 5-5: به هم بستن خازنها
 • 5-6: سلف
 • 5-7: سلف در جريان مستقيم
 • 5-8: تغييرات جريان در سلف
 • 5-9: به هم بستن سلف ها
 • مسائل فصل پنجم
 • فصل ششم: خازن و سلف در جريان متناوب
 • 6-1: مدارهاي RC
 • 6-1-1: مدارهاي RC موازي
 • 6-2: مدارهاي RL
 • 6-2-1: مدار RL سري
 • 6-2-2: مدار RL موازي
 • مسائل فصل ششم
 • فصل هفتم: مدارهاي RLC
 • 7-1: RLC سري
 • 7-1-1: فركانس تشديد مدار سري
 • 7-2: RLC موازي
 • 7-2-1: فركانس تشديد در RLC موازي
 • 7-3: پهناي باند
 • مسائل فصل هفتم
 • فصل هشتم ترانسفورماتورها
 • 8-1: اندوكتانس متقابل
 • 8-2: توان
 • 8-3: بازتاب امپدانس
 • مسائل فصل هشتم
 • فصل نهم: سيستم هاي چند فازه
 • 9-1: سيستم تك فاز
 • 9-2: سيستم سه فاز
 • 9-3: توان در مدارهاي سه فاز
 • مسائل فصل نهم:
 • فصل 10: موتور و ژنراتورهاي DC
 • 10-1: موتورهاي DC
 • 10-2: معرفي موتورهاي DC
 • 10-3: انواع موتورهاي DC
 • 10-4: مدار معادل موتورهاي DC
 • 10-5: موتورهاي DC تحريك مجزا و موازي
 • 10-6: مشخصه پايانه اي موتور DC موازي
 • 10-7: معرفي ژنراتورهاي DC
 • 10-8: ژنراتور تحريك مجزا
 • 10-9: مشخصات پايانه اي ژنراتورهاي تحريك مجزا
 • 10-11: كنترل ولتاژ پايانه اي
 • 10-12: ژنراتور dc موازي
 • 10-13: موتورهاي سنكرون
 • 10-14: مدار معادل موتور سنكرون
 • 10-15: موتور سنكرون از ديد ميدان مغناطيسي
 • 10-16: كار موتور سنكرون در حالت پايدار
 • 10-17: سختي مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون
 • 10-18: اثر تغييرات بار روي موتور سنكرون
 • 10-19: نمودار فيزوري ژنراتور سنكرون
 • 10-20: ژنراتور سنكرون
 • 10-21: ساختمان ژنراتور سنكرون
 • 10-22: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون
 • 10-23: اندازه گيري پارامترهاي مدل ژنراتور سنكرون
 • 10-23-1: نسبت اتصال كوتاه
 • 10-24: اثر تغييرات جريان ميدان بر موتورهاي سنكرون
 • 10-25: موتور سنكرون كم تحريك و موتور سنكرون پر تحريك
 • مسائل

 

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله موتور سنكرون را به قیمت 29900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=9881
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله موتور سنكرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.