0
0

دانلود تحقیق شرکت در جرم

596 بازدید

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق شرکت در جرم دنبال نمایید. این فایل شامل 163 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق شرکت در جرم

مشخصات فایل شرکت در جرم

عنوان: شرکت در جرم
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163
حجم فایل : 136 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق شرکت در جرم را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل اول : واژه شناسی

مبحث اول شرکت در جرم

از آنجائی که عنوان بحث موردنظر در این پایان نامه شرکت در قتل عمد درحقوق کیفری ایران و تطبیق آن با کشورمصر می باشد. یکی از فصول این پایان نامه را واژه شناسی قرار داده ایم. چرا که لازمه ورود به مبحثی شناخت لغوی و اصطلاحی (کاربردی) لغات آن بحث می باشد. فلذا بدواً تعریف لغوی شرکت درجرم را بیان نموده و در ثانی تعریف حقوقی این مبحث را ورد توجه قرار می دهیم.

گفتار اول تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

در تعریف لغوی شرکت درجرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است شرکت در معانی «شرکت شدن، همدست شدن در کاری (معنای مصدری آن).»[1] ، « شراکت (معنای حاص مصدری).»[2]، «همراهی کردن، همکاری کردن و بطور کلی اتحاد چیز کسی برای غرض یا  نفعی عام یا خاص.»[3] و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می رود دارای معانی « سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن در کاری»[4]، «شرکت جستن، دخالت نمودن ، پیوستن»[5] آمده شده اس .البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی ربط بودن با موضوع بحث از آوردن آن امتناع گردیده است و بطور کلی معانی شرکت در باب علم فقه نظیر باب شرکت و مخصوصا باب حدود وقصاص که کاربرد دارد آورده شده است . تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.

کلمه جرم در معانی (گناه) (بزه) و (خطاء) بکار رفته است و کلمه ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع آن جرم و اجرام می باشد.[6] حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می توان در نتیجه شرکت درجرم را از نظر لغوی بدین صورت تعریف کرد . شریک شدن و یا همدست شدن و به عبارت همکاری و همراهی کردن چند نفر در ارتکاب یک بزه و یا یک خطاء که در این پایان نامه مانوس قرین معنی شرکت در جرم ازباب لغوی همان همدست شدن چندنفر در ارتکاب یک بزه است .

ب ) تعریف حقوقی

برای بیان تعریف حقوقی شرکت در جرم لازم است بگوییم ممکن است در ارتکاب جرم سه حالت وجود داشته باشد.

 • یک نفر جرمی را انجام دهد.
 • چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده ای به غارت مغازه ها و دیگران به تخریب مکانهای عمومی و برخی نیز به آشوب و انحلال بسنده کنند.
 • چند نفر یک جرم واحد را مرتکب شوند.

با توجه به بیان سه حالت فوق در ارتکاب جرم عمد نظر ما حالت سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می شود، شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان « همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرائی تشکیل دهنده جرم، که بدین چند نفر شرکاء جرم می گویند»[7] و به عبارت دیگر شرکت درجرم عبارت است از «همکاری دست کم دویا چند نفر در اجرای جرم خاص، بطوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت درجرم می نامند.»[8] حال با عبور از تعریفی مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان ایران می خواهیم بصورت جامع شرکت درجرم را درحقوق کیفری ایران ومصر بیان داریم.

1- تعریف شرکت درجرم در حقوق ایران

در این  قسمت ابتداء به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت درجرم پرداخته و پس از آن ضمن بیان مبانی فقهی آن، تعریف خود را ارائه می دهیم.

«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می شود که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد ، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل دهندة جرم را به مورد اجرا می گذارید»[9]. بنابراین « شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشریک مساعی خودعنصر مادی جرم را انجام دهند»[10].

یکی از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم می گوید : « شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند».[11]

فهرست مطالب تحقیق شرکت در جرم, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • پیشگفتار
 • چکیده
 • مقدمه
 • الف ) بیان موضوع
 • ب ) اهداف و کاربردها
 • ج) پرسش ها
 • د ) فرضیه ها
 • ه ) روش تحقیق و موانع آن
 • – روش تحقیق
 • – موانع و مشکلات
 • بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر
 • فصل اول – واژه شناسی
 • فصل دوم – شرکت در جرم
 • گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
 • الف ) تعریف لغوی
 • ب ) تعریف حقوقی
 • 1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران
 • 2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
 • ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
 • گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن
 • الف ) انواع شرکت در جرم
 • 1شرکت در جرائم عمدی
 • 2شرکت در جرم غیرعمد
 • ب ) ارکان شرکت در جرم
 • 1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران
 • 1-1) رکن قانونی
 • 1-2) رکن مادی
 • 1-3) رکن معنوی
 • 1-4) مجازات شرکت در جرم
 • 2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر
 • 2-1) رکن قانونی
 • 2-2) رکن مادی
 • 2-3) رکن معنوی
 • 2-4) مجازات شرکت در جرم
 • مبحث دوم – قتل عمد
 • گفتار اول – تعریف قتل عمد
 • الف ) تعریف لغوی
 • ب ) تعریف حقوقی
 • 1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران
 • 2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
 • گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
 • الف) انواع قتل عمد
 • 1قتل عمد محض
 • 2قتل عم تبعی
 • ب) ارکان قتل عمد
 • 1) رکن قانونی
 • 2) رکن مادی
 • 3) رکن معنوی
 • فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
 • مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
 • مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر
 • بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
 • مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
 • گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
 • الف ) تعریف لغوی
 • ب ) تعریف حقوقی
 • 1) در حقوق ایران
 • 1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی
 • 2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات
 • 2) در حقوق مصر
 • ج ) تعریف فقهی
 • 1) فقه امامیه
 • 2) فقه عامه
 • گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
 • الف ) در حقوق ایران
 • 1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
 • 1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
 • 1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
 • 1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
 • 2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
 • ب ) در حقوق مصر
 • 1) مشارکت بصورت مستقیم
 • 2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
 • 3) اشتراک از راه مساعده
 • 4) اشتراک با تشویق کردن
 • 5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)
 • گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت
 • مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
 • گفتار اول – عنصر قانونی
 • الف ) در حقوق ایران
 • 1بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
 • 2بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
 • 3بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
 • 4استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
 • ب ) در حقوق مصر
 • گفتار دوم – عنصر مادی
 • الف ) در حقوق ایران
 • 1ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
 • 2عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
 • 3رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
 • ب ) درحقوق مصر
 • 1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
 • 2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
 • 3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
 • 4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
 • 5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
 • گفتار سوم – عنصر معنوی
 • الف ) در حقوق ایران
 • 1ضابطه عمد (همگي قاصد در قتل باشد)
 • 2هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
 • 3ضابطه فعل نوعا” کشنده
 • 1-3) عمل همگی کشنده است
 • 2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
 • 3-3) عمل برخی کشنده است
 • 4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
 • 1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
 • 2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
 • ب) در حقوق مصر
 • 1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
 • بخش سوم –  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
 • مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
 • گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه
 • گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر
 • الف ) در حقوق ایران
 • ب ) در حقوق مصر
 • مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
 • گفتار اول – جنون
 • گفتار دوم – صغر
 • گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
 • گفتار چهارم – امرآمر قانونی
 • گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
 • گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
 • گفتار هفتم – دفاع مشروع
 • گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
 • نتیجه گیری
 • کتاب نامه
 • کتب فارسی
 • کتب عربی
 • نشریات و مقالات

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق شرکت در جرم را به قیمت 10900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=5246
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق شرکت در جرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.