0
0

دانلود تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه

178 بازدید

به نظر مي رسد در اماكن تجاري  در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي  باز مي كند بعد از يك مدت  اعتباري  پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه دنبال نمایید. این فایل شامل 71 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه

 

مشخصات فایل سرقفلی حق کسب و پیشه

عنوان: سرقفلی حق کسب و پیشه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71
حجم فایل : 47 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل اول : كليات

گفتار اول : تعريف سرقفلي

« آقاي دكتر لنگرودي  درترمينولوژي حقوق آورده اند  « پولي كه مستأجر ثاني ( به معني  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض مي دهد وهمچنين مستأجراول به  مؤجر مالك مي دهد .» [1]

« تعريف آقاي دكتر  لنگرودي  به معناي وسيع كلمه بيان شده  كه علاوه  بر سرقفلي به معني خاص ،  شامل حق كسب وپيشه هم مي شود. ولي اين تعريف داراي اين حسن است كه قائل به تفكيك بين سرقفلي وحق كسب وپيشه شده است .[2]»

« حق سرقفلي « حقي است كه بازرگانان وكاسب نسبت به محل پيدا ميكند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوري مشتری وغيره ….»[3]

« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلي چيزي است كه ازكرايه دار سراي يادكان بگيرند  و آن مزد گشودن قفل  است كه داخل كرايه نيست .. حق آب وگل  ياحقي كه مستأجر را پيدا آيد دردكان ويا حمام ويا كاروان سرايي وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]

« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفيسي آورده است: وجهي كه ازكرايه  داروخانه ودكان  علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل كرايه نيست .»[5]

ناصر رسائي نيا معتقد است « سر قفلي  حقي است معنوي  شامل شهرت  محل تجاري  وموقعيت آن وتعداد مشتريان ياخريداران اتفاقي و رهگذر كه  تاجر براي تقدم در اجاره ادامه فعاليت  تجاري خود در محل كار دارا مي باشد  و اين  نوع سر قفلي  مبناي حقوقي  دارد وقابل نقل وانتقال  به ديگران است همچون ساير حقوق معنوي  مانند اسم  تجارتي  ، علايم تجارتي خريد وفروش مي شود ودرروابط مالك ومستأجر سابقاً حق سرقفلي  منشأ قانوني نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله مي گرديد. ليكن درقانون  مالك ومستأجر كه درخرداد 1356 تصويب گرديد بجای سر قفلي  از حق كسب وياپيشه وياتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف  قرار دادن  حق سرقفلي  با حق كسب وپيشه  نبوده ».[6]

« درماده  6 قانون  روابط مؤجر ومستأجر  مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالك ، ملك تجاري  خود رابه  اجاره واگذار نمايد ، مي توان مبلغي  را به عنوان  سر قفلي ازمستأجر  دريافت نمايد .

همچنين  مستأجر مي توانددراثناء مدت اجاره براي واگذاري  حق خود مبلغي  را از موجر ومستأجر ديگربه عنوان سرقفلي  دريافت كند  مگرآنكه درضمن عقد اجاره حق  انتقال  به غير از وي سلب شده باشد .

تبصره 1: چنانچه مالك سر قفلي  نگرفته باشد مستأجر بادريافت سرقفلي  ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان  مدت اجاره  مستأجر  اخيرحق  مطالبه سر قفلي ازمالك را ندارد .

تبصره 2: در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي  سر قفلي رابه مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه  مستأجر مطالبه سرقفلي به قيمت  عادلانه  روز را دارد .»[7]

« باتوجه  به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلي  ناظر به املاك تجاري است. بنابراين اگرشخصي ملك غير تجاري را به اجاره بدهد مشمول مورد نيست. مگر اینکه درتشخيص ملك تجاري ملاك را تراضي طرفين بدانيم . درتشخيص اينكه ملك تجاري است يا غير تجاري  سه مبنا به عنوان  ملاك  ومعيار  قابل تصور است : الف) اعلام مراجع  ذي صلاح  قانوني مانندشهر داري ب ) تراضي طرفين  عقد ، ج ) عرف .»[8]

«دكتر كاتوزيان سر قفلي رادرمفهوم عام آن چنين تعريف مي كند  « حقي است برمشتريان  دائم وسرمايه  تجارتخانه » وادامه مي دهند كه : « اين حق رادرفارسي  «درسايه تجارت  » مي توان  ترجمه كرد. ولي ، سرقفلي درحقوق ايران مفهومي  اين وسعت ندارد. حق سرقفلي  كه قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق  كسب يا پيشه يا تجارت» تعبیر كرده : حقّي است كه به موجب  آن مستأجر متصرف دراجاره  كردن محل كسب  خود بر ديگران  مقدّم شناخته مي شود  ودر عرف بازار نيز وقتي  مي گويند سرقفلي مغازه اش را فروخت  يعني آن را تخليه  كرد وبه ديگري  واگذار  نمود  واين مفهوم  شامل انتقال  سرمايه مستأجر ونام تجاري اونمي شود .» [9]

در هر حال مبلغ  يا مالي كه به عنوان سرقفلي مستأجر، به مؤجر مي دهد به موقعيت  محل، كيفيت بنا وتجهيزات عين مستأجر بستگي  دارد ودر نهايت مالك است كه آنرا تعيين مي كندومستأجر مي تواند  آنرا قبول يا رد كند . مؤجر ملك تجاري  مي تواند  هنگام  انعقاد  قرار داد اجاره  مبلغي  يامالي را به عنوان سر قفلي از مستأجر دريافت  كند . مستأجر نيز اگر حق انتقال به غير از وي سلب نشده باشد  مي تواند مبلغي يا مالي از موجر ويامستاجر  جديد  به عنوان  سرقفلي دريافت كند .

 

 

فهرست مطالب تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • فصل اول كليات
 • گفتاراول : تعريف سرقفلي
 • گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت
 • گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت
 • فصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي
 • گفتاراول: سوابق تاريخي
 • بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317
 • بند دوم : قانون سال 1339
 • بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356
 • بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
 • بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
 • بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
 • گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي
 • بند اول: نظريات امام خميني
 • بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)
 • بند سوم : نظرآيت  الله سيد علي حسيني سيستاني
 • بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
 • بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي
 • بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري
 • فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت
 • گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..
 • گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
 • گفتار سوم : مبلغ سرقفلي
 • گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي
 • فصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه
 • گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
 • مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا
 • مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
 • محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت
 • گفتار دوم  : موردي كه نصف سر قفلي  اسقاط مي شود (انقال به غير )
 • گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي
 • محبث اول : تخليه به  لحاظ   تعدي و نفریط
 • مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل
 • مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
 • مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط
 • گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي
 • منابع ومأخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه را به قیمت 3900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4643
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق سرقفلی حق کسب و پیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.