0
0

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

201 بازدید

کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است…پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو دنبال نمایید. این فایل شامل 123 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

 

 

مشخصات فایل مقررات کنوانسیون شیکاگو

عنوان: مقررات کنوانسیون شیکاگو
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123
حجم فایل : 85 کیلوبایت

بخشی از  کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري

مصوب 1352.3.7

ماده واحده – كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده كه در تاريخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گرديده است تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

 ‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري

‌دول طرف اين كنوانسيون:

با توجه به اينكه اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امنيت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداري سرويسهاي هوايي را شديداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنيت هواپيمايي كشوري متزلزل مي‌سازد و

– با توجه به اينكه وقوع اين قبيل اعمال موجب نهايت نگراني مي‌باشد و

– با توجه به اينكه براي جلوگيري از اين اعمال اتخاذ سريع تدابير مقتضي جهت مجازات مرتكبين ضروري است.

‌به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 – 1 – هر كس بر خلاف قانون و عامداً مرتكب اعمال زير گردد مجرم شناخته مي‌شود:

‌الف – عليه سرنشين هواپيماي در حال پرواز به عمل عنف‌آميزي مبادرت كند كه طبيعت آن عمل امنيت هواپيما را به مخاطره افكند.

ب – هواپيماي در حال خدمت را از بين ببرد يا به اين هواپيما خساراتي وارد سازد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت آن اعمال امنيت هواپيما‌را حين پرواز به مخاطره افكند.

ج – به نحوي از انحاء – دستگاه يا موادي در هواپيماي در حال خدمت قرار دهد يا وسيله قرار دادن آن بشود – كه موجب از بين رفتن هواپيما شده يا‌مسبب خساراتي گردد كه پرواز آن را غير مقدور ساخته و يا طبيعت اعمال مزبور امنيت هواپيماي در حين پرواز را به مخاطره افكند.

‌د – تأسيسات يا سرويسهاي هوانوردي را از بين برده يا آسيب برساند يا كار آنها را مختل سازد و يا طبيعت هر يك از اين اعمال امنيت هواپيماي در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.

ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتي را در دسترس بگذارد كه در اثر آن امنيت هواپيماي در حال پرواز به مخاطره افتد.

2- همچنين هر كس به اعمال زير مبادرت كند مرتكب جرم مي‌شود:

‌الف – ارتكاب هر يك از جرائم مذكور در بند 1 ماده حاضر را شروع كند.

ب – شريك جرم شخصي باشد كه اين اعمال را مرتكب شود و يا ارتكاب آنها را شروع نمايد.

ماده 2 – از لحاظ اين كنوانسيون:

الف – هواپيما از زماني كه درهاي خروجي آن پس از سوار شدن مسافرين و بارگيري بسته شود – تا زماني كه يكي از درهاي مزبور به منظور پياده شدن‌مسافرين يا تخليه بار باز گردد – در حال پرواز تلقي مي‌شود – در مورد فرود اجباري – حالت پرواز تا زماني كه مقامات ذيصلاحيت مسئوليت هواپيما و‌مسافرين و اموال داخل هواپيما را به عهده گيرند – ادامه خواهد داشت.

ب – هواپيما از آغاز عمليات آماده‌سازي قبل از پرواز توسط مأموران زميني يا كاركنان هواپيما براي يك پرواز معين تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقي مي‌شود و به هر ترتيب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زماني است كه هواپيما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز مي‌باشد.

‌ماده 3 – هر يك از دول متعاهد – تعهدي نمايد براي جرائم مذكور در ماده 1 كيفرهاي شديد مقرر دارد.

ماده 4 – 1 – اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد – اجرا نمي‌شود.

2 – اين كنوانسيون – در موارد پيش‌بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اينكه هواپيما در حال پرواز داخلي يا بين‌المللي‌باشد مجري خواهد بود به شرط آنكه…

 

فهرست مطالب کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط
 • به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری
 • فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال
 • غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
 • فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن
 • پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل
 • بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا
 • فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
 • شیکاگو مصوب  22/8/1351
 • مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده50 الف)
 • مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –
 • 15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)
 • مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
 • که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است
 • فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی
 • بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها
 • مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری
 • بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با31/3/1340
 • مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347
 • مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
 • مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356
 • مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی کشوری
 • مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی کشوری
 • مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368
 • مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با 4آبان 1369
 • فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی
 • مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری
 • مبحث دوم :دادخواست ایران
 • مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند
 • بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و
 • ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی
 • فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
 • فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )
 • بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگردولتها
 • فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)
 • مبحث اول :تعاریف
 • مبحث دوم :اعطای حقوق
 • مبحث سوم :تعیین و اجازه
 • مبحث چهارم : تعلیق ولغو
 • مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات
 • مبحث ششم : مقررات تجاری وملی
 • مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض
 • مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی
 • مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
 • مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
 • مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی
 • مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی
 • مبحث سیزدهم : تسلیم آمار
 • مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات
 • مبحث پانزدهم حل اختلافها
 • مبحث شانزدهم : فسخ
 • مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه
 • مبحث هجدهم : ثبت
 • مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن
 • فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین
 • دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین
 • فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی
 • ایران و دولت جمهوری چک
 • مبحث اول : تعاریف
 • مبحث دوم : اعطای حقوق
 • مبحث سوم : تعیین واجازه
 • مبحث چهارم : تعلیق ولغو
 • مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات
 • مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی
 • مبحث هفتم : انتقال درآمدها
 • مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض
 • مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی
 • مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز
 • مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها
 • مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی
 • مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی
 • مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی
 • مبحث پانزدهم : تسلیم آمار
 • مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح
 • مبحث هفدهم : حل اختلافات
 • مبحث هجدهم : فسخ
 • مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه
 • مبحث بیستم : ثبت
 • مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ

 

در صورت تمایل شما می توانید کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو را به قیمت 7900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4413
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.