0
0

دانلود تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر

193 بازدید

عوامل زيادي از جمله شروع جنگ تحميلي و حمله همه جانبه استكبار جهاني به جمهوري اسلامي ايران و افزايش تعداد مفقودين و طرح سوالاتي در اين زمينه ، حقوقدانان ، قانونگذاران  و فقيهان اسلامي را بر آن داشت با بررسي و تدقيق در زمينه غايب مفقود الاثر به حقوق و… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر دنبال نمایید. این فایل شامل 195 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر

 

 

مشخصات فایل وضع حقوقی غائب مفقود الاثر

عنوان: وضع حقوقی غائب مفقود الاثر
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 195
حجم فایل : 146 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

فصل يكم : تعاريف

1- علل غيبت و حكم غايب

از لحاظ حقوقي اشخاص به دو گروه تقسيم مي شوند شخص حقوقي و شخص طبيعي ( حقيقي ).

اشخاص مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند و طرف حق و تكليف قرار گيرند . مقصود اصلي ، بررسي وضعيت شخص طبيعي يا حقيقي و به تعبير ديگر فرد انساني است كه صاحب حق وتكليف است و مقررات اجتماعي براي حمايت از حقوق آنها و تنظيم روابطشان به وجود آمده است. قانون مدني ايران به صراحت آغاز شخصيت حقوق انساني را زنده متولد شدن او مي‌داند ولو اينكه در فاصله كمي بعد از تولد بميرد و در واقع قابليت ادامه حيات را نداشته باشد. طبق ماده 956 ق.م «‌اهليت براي دارا بودن حقوق ، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود » ، كه منظور ماده فوق الذكر از حقوق ، همان حقوق مدني است .

هر فرد انساني داراي دو حق مي‌باشد ،‌حق تمتع يا اهليت تمتع كه عبارت است از توانايي دارا بودن حق و اهليت استيفا كه به معني توانايي استفاده و به كار بردن حق است . قانون مدني ايران، در ماده 958 عنوان مي‌دارد :« هرانسان ، متمتع از حقوق مدني خواهد بود . ليكن هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد».

قسمت اول ماده به اهليت تمتع (‌اهليت دارا شدن حق ) و قسمت دوم ماده به اهليت استيفا ( توانايي استفاده از حق ) مي‌پردازد .

 از منظر ماده 957 ق.م ، حمل از حقوق مدني متمتع مي‌گردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود .

همان طور كه اشاره شد ، ماده 957، حمل را داراي شخصيت و برخوردار از حقوق مدني مي‌داند . ليكن شخصيت و حق جنين را متزلزل مي‌شمارد و ثبات و استقرار آن را منوط به زنده متولد شدن آن مي‌داند هر چند كه بلافاصله بعد از تولد بميرد .

 قانونگذار در ماده 957 از حقوق مدني براي حمل به طور كلي صحبت كرده است اما مي‌توان با تدقيق و بررسي مواد قانون مدني ، حقوقي را كه بهره‌مندي آن از جانب حمل منوط به زنده متولد شدن او است را استخراج نمود.

 1- ماده 45 ق.م ، حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي برقرار مي‌كند كه در حين ايجاد حق وجود داشته باشد كه آن شخص مي‌تواند حملي باشد كه زنده متولد شده است .

2- طبق ماده 851 ق.م :« وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است به اين كه زنده متولد شود» . با توجه به ماده 850 موصي له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزي بشود كه براي او وصيت شده است .

بنابراين وصيت بر حمل صحيح بوده ليكن منوط به زنده متولد شدن حمل مي باشد .

قانونگذار در ماده 852 پيش‌بيني كرده است كه اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شود يعني عمداً باعث سقط جنين شوند كه مي‌تواند يكي از علت‌هاي آن محروم كردن جنين و ورثه او از ارث باشد موصي به ،به ورثه او مي‌رسد، مگر اينكه جرم مانع ارث باشد .

 

فهرست مطالب تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • تقسيم مطالب           6
 • باب نخست – كليات
 • تقسيم موضوع        8
 • فصل يكم – تعاريف                10
 • 1علل غيبت و حكم غايب          10
 • 2امور مالي غايب      15
 • 3غايب و بقاي زوجيت              17
 • 4غيبت و حكم دادگاه                 18
 • 5تعريف غايب مفقود الاثر
 •  و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود)                 18
 • 6عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت         21
 • فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر  22
 • گفتار يكم – قانون مدني و امور حسبي   22
 • گفتار دوم – قوانين متفرقه      25
 • باب دوم – وضع حقوق مالي غايب
 • تقسيم موضوع        28
 • فصل يكم – وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين              31
 • گفتار يكم – وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين 31
 • بنديكم – اداره فضولي اموال غايب        31
 • بنددوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي          32
 • الف – دخالت وكيل                 32
 • ب- اقدام وصي       34
 • بند سوم – اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني            35
 • گفتار دوم – وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين             36
 • 1حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان            36
 • 2مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب         39
 • 3وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند     39
 • فصل دوم – مرحله تعيين امين               41
 • تقسيم فصل              41
 • گفتار يكم – هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت       44
 • 1هدف از نصب امين                44
 • 2موارد تعيين امين    44
 • 3معناي امانت            47
 • 4شرط ضمان            51
 • گفتار دوم – تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح    53
 • 1متقاضي تعيين امين                53
 • 2طريق درخواست تعيين امين 54
 • 3وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين         57
 • 4نصب امين درخارج از ا يران                64
 • 5ضم امين و موارد آن              65
 • 6تعيين امين موقت    67
 • 7تعيين ناظر              67
 • 8تعدد امنا و نظار      68
 • 9قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه          70
 • گفتار سوم – شرايط امين ، اولويت‌ها    70
 • الف – شرايط امين 70
 • ب- اولويت‌هاي نصب امين    73
 • گفتار چهارم – اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين         74
 • 1شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب         74
 • 2تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله  75
 • 3نگهداري و اداره اموال           77
 • 4فروش اموال ضايع شدني       78
 • 5فروش اموال منقوله غير لازم                81
 • 6منع فروش و رهن اموال غير منقول     84
 • 7ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب          86
 • 8نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی               89
 • 9تقسيم سهم الارث غائب           90
 • 10دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن               93
 • 11درخواست تحرير تركه مورث غايب     94
 • 12پرداخت هزينه‌ها     95
 • 13صلح دعاوي           97
 • 14تحويل دادن اموال پس از زوال سمت    97
 • گفتار پنجم – حقوق و مسئوليت‌هاي امين              98
 • بند يكم – حقوق امين              98
 • الف – حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه               98
 • بند دوم – مسئوليت‌هاي امين 99
 • الف- مسئوليت مدني               99
 • ب- مسئوليت كيفري               101
 • گفتار ششم – عزل امين          102
 • 1موارد عزل امين     103
 • 2نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين 104
 • 3پايان دوره امانت و نظارت     105
 • فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غايب                106
 • تقسيم فصل              106
 • گفتار يكم – اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب   107
 • 1مفهوم ورثه             107
 • 2مفهوم تصرف موقت              109
 • گفتار دوم – شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب      110
 • 1موارد اجراي اين مرحله         110
 • 2شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه         113
 • 3دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال   113
 • 4نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال                 115
 • 5اختيارات و وظايف ورثه       118
 • باب سوم – حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه
 • تقسيم موضوع        121
 • فصل يكم – اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب    122
 • گفتار يكم – اقسام موت و حقيقت ماهوی آن          122
 • 1اقسام موت               122
 • 2موت حقيقي             122
 • 3موت حكمي             123
 • 4موت فرضي           125
 • گفتار دوم – ترديد در مرگ انسان و حكم آن          127
 • بند يكم – قاعده فقهي               127
 • بند دوم – حقوق موضوعه     128
 • الف – قانون مدني 128
 • ب- امارات قانوني 129
 • ج – بررسي امارات قانوني و قضايي    130
 • فصل دوم – صدور حكم و آثار آن         131
 • تقسيم فصل              131
 • گفتار يكم – مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي        133
 • 1متقاضيان حكم         133
 • 2دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي          133
 • 3شرايط شكلي درخواست          134
 • گفتار دوم – نحوه رسيدگي دادگاه           135
 • 1تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم           135
 • 2حكم دادگاه و مندرجات آن       138
 • 3ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن                139
 • گفتار سوم – سوابق فقهي       140
 • 1لمعه – شهيد اول     140
 • 2قواعد – علامه حلي                141
 • 3مختصر المنافع – محقق حلي 141
 • گفتار چهارم – آثار حكم موت فرضي    142
 • 1آثار حكم در امور مالي و غير مالي        142
 • فصل سوم – الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب         144
 • گفتار يكم – آثار كشف زنده بودن غايب                 144
 • – ابطال حكم موت فرضي       144
 • بند اول – تاثير بازگشت غايب در اموال                144
 • الف – وضع منافع و نمائات    144
 • ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده     145
 •  بند دوم – تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح           146
 • الف – بازگشت زوج غايب     146
 • ب- بازگشت زوجه غايب       146
 • باب چهارم – وضعيت خانواده‌ غايب
 • تقسيم موضوع        148
 • فصل يكم – تكليف زوجه غايب             149
 • گفتار يكم – ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت          149
 • گفتار دوم – درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح            151
 • 1متقاضي صدور حكم               151
 • 2عده زوجه غايب     153
 • 3بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي    153
 • گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن        154
 • 1شرايط درخواست طلاق         154
 • 2عده زوجه غايب     155
 • 3نفقه زوجه در ايام عده             156
 • 4وضعيت توارث
 • گفتار چهارم – مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران 158
 • 1آيين يهود                 158
 • 2ارتدوكس                 159
 • 3دين زرتشت            161
 • 4ارامنه گريگوريان   163
 • نتيجه       165
 • كليد واژه                 170
 • پيوست‌ها                 171
 • پيوست يكم – نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم     172
 • پيوست دوم – اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر             179
 • فهرست منابع و مآخذ

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر را به قیمت 9900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4394
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق وضع حقوقی غائب مفقود الاثر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.