0
0

دانلود تحقیق حریم خصوصی

552 بازدید

يكي از مباحثي كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها با دولت اهميت ويژه اي يافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادي هاي افراد است كه با طرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق حریم خصوصی دنبال نمایید. این فایل شامل 238 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق حریم خصوصی

 

مشخصات فایل حریم خصوصی

عنوان: حریم خصوصی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 238
حجم فایل : 210 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق حریم خصوصی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

الف) طرح موضوع

يكي از مباحثي كه با گسترش جوامع بشري و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها با دولت اهميت ويژه اي يافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادي هاي افراد است كه با طرح حقوق طبيعي در اعصار قديم و اعلاميه هاي مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طي نموده است .  اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  با طرح حقوق فردي افراد مانند حق حيات، مالكيت، آزادي ،حق پناهندگي و … به اين حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصيت يكي تنهايي و ديگري معاشرت جويي در كنار يكديگر زندگي مي كنند ،اين دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهري ، با هم در ارتباط هستند،بدين معنا  که انسان از يك سو استقلال فردي دارد و از سوي ديگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با ديگران زندگي مي كند موجودي اجتماعي است .

پديده هاي مذكور، آميزه اي از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود مي آورند كه ره آورد و ارمغان اين دو روند منطقي  « حقوق بشر» ناميده مي شود . خود حقوق بشر نيز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معناي نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراين شامل حق هاي مختلف بشري مي شود ،از اين منظر مي توان گفت حقوق بشر مفهومي قديمي است كه تحت عناوين و قالب هاي مختلف، چه در اديان و چه در مكاتب سياسي و فلسفي مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهاني دوم و به طور كلي بعد از نيمه  اول قرن بيستم كه همراه با جنگ  و خونريزي بود جهانيان و پس از آن اروپاييان، تصميم گرفتند با تاسيس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شوراي اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنيادين و كرامت انسان ها را شناسايي و مشمول تضمين هايي نمايند.

و اعضاء جامعه بشري را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،مليت و … محترم شمارند . به اين ترتيب درست در نقطه مقابل نيمه اول خشن و ضد بشري سده بيستم، نيمه دوم آن با تصويب اين سند حقوق بشري، آغاز شد و سپس با تصويب ميثاقين در سال 1966 و ديگر اسناد بين المللي و منطقه اي اين روند رو به تكامل گذاشت .در معناي دوم حقوق بشر تبديل به يك رشته تخصصي و مطالعاتي گرديده كه از اين معناي دوم تحت عنوان حقوق بشر يا نظام حقوق بشر و در سطح  بين المللي، نظام بين المللي حقوق بشر ياد مي كنند .

با اين طرز تفكر در نيمه دوم قرن بيستم به ويژه در سطح منطقه اي، دادگاه و ديوان هاي قضايي حقوق بشري تأسيس گرديد كه رسالت آنها تعقيب و محاكمه موارد نقض حقوق بشري توسط سازمان هاي وابسته به دولت هاست . در سطح داخلي نيز در بسياري از كشورها دادگاه هاي صيانت از قانون اساسي و يا شوراي قانون اساسي بوجود امدكه وظيفه انطباق قوانين و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسي به عهده دارند و از سوي ديگر به شكايات مربوط به نقض حقوق اساسي شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتي رسيدگي مي كنند .

 

فهرست مطالب تحقیق حریم خصوصی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • بخش اول : كليات
 • 1-1  تعاريف            1
 • 1-1-1  تعريف حريم خصوصي   1
 • 1-1-2 حمايت كيفري
 • 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری
 • 1-1-2-2 سیاست کیفری
 • 1-1-2-3 حقوق جزای فنی
 • 1-2 پيشينه تاريخي  12
 • 1-2-1 سير تاريخي           12
 • 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس            13
 • 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس             15
 • 1-2-2  سير تقنيني           18
 • 1-2-2-1   اعلاميه هاي جهاني و اسناد بين المللي      18
 • 1-2-2-1-1 اعلاميه جهاني حقوق بشر    18
 • 1-2-2-1-2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي             19
 • 1-2-2-1-3 قرارداد بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي              19
 • 1-2-2-1-4 قرارداد ژنو  19
 • 1-2-2-2 معاهدات منطقه اي حقوق بشر      19
 • 1- 2-2-2-1كنوانسيون اروپايي   19
 • 1-2-2-2-2كنوانسيون آمريكايي               20
 • 1-2-2-2-3 عهدنامه شوراي اروپا         20
 • 1-2-2-2-4 اعلاميه اسلامي حقوق بشر             21
 • 1-2-2-2-5 دستور العمل شوراي اروپا            22
 • 1-2-2-3 قوانين برخي كشورها       23
 • 1-2-2-3-1کشورهای اروپایی       23
 • 1-2-2-3-2 آمريكا        32
 • 1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی         36
 • 1-3 مباني                41
 •  1-3-1در غرب       41
 • 1-3-1-1 نظريه هاي مخالفان حريم خصوصي  42
 • 1-3-1-1-1 نظريه تحويل گرايانه تامسون       42
 • 1-3-1-1-2 نظريه اقتصادي پوسنر               42
 • 1-3-1-1-3 نظريه فمينيستي  از حريم خصوصي        43
 • 1-3-1-2 نظريه هاي موافقان حريم خصوصي  44
 • 1-3-1-2-1 نظريه حق داشتن تنهايي    44
 • 1-3-1-2-2 نظريه دسترسي محدود ديگران به خود         45
 • 1-3-1-2-3  نظريه سري بودن        46
 • 1-3-1-2-4 نظريه كنترل بر اطلاعات شخصي            47
 • 1-3-1-2-5 نظريه حمايت از شخصيت و كرامت       48
 • 1-3-1-2-6 نظريه خلوت           49
 • 1-3-1-2-7  نظريه پراگماتيك  50
 • 1-3-2 در اسلام       54
 • 1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهاي معاصر   54
 • 1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی            54
 • 1-3-2-1-2 سایر فقها       56
 • 1-4 موارد جواز نقض حريم خصوصي                57
 •  1-4-1  عوامل توجيه كننده نقض حريم خصوصي               57
 •  1-4-2  ضوابط نقض حريم خصوصي  63
 •    1-4-2-1 قانونی بودن          63
 •     1-4-2-2 خود سرانه نبودن 67
 •       1-4-2-3 ضرورت داشتن 68
 • 1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی             72
 •   1-5-1 به موجب تصمیم قضایی           72
 • 1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی   72
 • 1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی  74
 • 1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی               78
 • 1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی        78
 • 1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره           82
 • 1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز     83
 •  1-5-2 بدون تصمیم قضایی   84
 •     1-5-2-1 در جرایم مشهود  85
 • 1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی      89
 • بخش دوم : مصاديق حريم خصوصي و جرم انگاري
 •   2-1حريم خصوصي جسماني                98
 • 2-1-1 تعریف       98
 • 2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش           99
 • 2-1-3تفتيش بدني               102
 • 2-1-3-1تفتيش از روي لباس           102
 • 2-1-3-1-1تفتيش در جرايم مشهود   102
 • 2-1-3-1-2تفتيش در جرایم غير مشهود          103
 • 2-1-3-1-3تفتيش متعاقب بازداشت قانوني     107
 • 2-1-3-2تفتيش با درآوردن لباس             109
 •  2-1-3-3 تفتيش داخلي بدن     110
 • 2-1-3-3-1آزمایش خون       111
 • 2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی     112
 • 2-1-3-3-3 شستشوی معده                113
 • 2-1-4 بیومتریکس  113
 • 2-1-5  کارتهای تشخیص هویت             114
 • 2-2حريم خصوصي اماكن و اشياء         118
 •  2-2-1مفهوم و مصاديق  اماكن و اشياء 118
 • 2-2-1-1مفهوم مكان            119
 • 2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سياسي        124
 • 2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلاي دادگستري     125
 • 2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی    125
 • 2-2-1-2مفهوم شي 130
 • 2-2-1-2-1ضوابط تفتيش اماكن و اشياء            142
 • 2-3حريم خصوصي ارتباطات                157
 • 2-3-1تعريف ارتباطات         157
 • 2-3-2 ارتباطات كلامي       162
 • 2-3-3 ارتباطات كتبي       167
 • 2-4حريم خصوصي اطلاعات                176
 • 2-4-1تعريف اطلاعات و مصاديق آن 176
 • 2 -4-2قوانين مربوط به حريم اطلاعات             181
 • نتیجه       194
 • منابع        199
 • ضمایم 211
 • فهرست ضمائم:
 • 1-نظرات اداره حقوقی            211
 • 2-بخشنامه ها 213
 • 3-سایت ها 214
 • 3-1 سایت آفتاب214
 • 3-2 سایت مجلس: لایحه حریم خصوصی215
 • 3-3 سایت ایسنا:نظرات عدهای از حقوقدانان در مورد لایحه حریم خصوصی233
 •  3-4 سایت یونیسف 237
 •  4-قوانین مربوط به حریم خصوصی239

 

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق حریم خصوصی را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4379
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق حریم خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.