0
0

دانلود تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران

756 بازدید

انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 355 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران

 

مشخصات فایل بررسی جزای نقدی در حقوق ايران

عنوان: بررسی جزای نقدی در حقوق ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 355
حجم فایل : 319 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

علت انتخاب موضوع

چندي است قانونگذار ما گرايش ويژه اي به گزينش جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم داشته است. به نحوي که با نگاهي اجمالي به قوانين تازه تصويب، فزوني اين کيفر بر ساير مجازاتها مشاهده مي شود. با اين وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بيان نداشته است. اگر چه مواردي در اين خصوص به طور پراکنده در لابلاي قوانين جزائي ديده مي شود؛ اما اين مقررات ابهام و اجمال حاکم بر اين مجازات را از حيث اعمال و اجراي آن نمي زدايد. جداي از قوانين، نويسندگان کتب حقوق جزائي  نيز يک يا چند صفحه را بيشتر اختصاص به اين موضوع نداده اند.

چند مقاله اي هم که در اين خصوص راجع به پاره اي از مباحث آن انتشار يافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومي 1304 بوده است. از اين ميان رساله دکتري آقاي بهروز تقي خاني که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ايران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغيير مکرر قوانين کيفري صيغه اي تاريخي به آن داده است.

روش تحقيق

روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون استفاده شده است. بطوري که سعي گرديده با بهره گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.

به هر حال، در سازمان دهي اين تحقيق، مباحث به سه بخش تقسيم شده است:

بخش نخست تحت عنوان کليات، به پنج فصل تقسيم گرديده است. در فصل اول له تعريف، ماهيت و خصائص جزاي نقدي پرداخته شده است. مزايا و معايب اين کيفر همچنين شيوه هاي رفع معايب آن موضوع فصل دوم را تشکيل مي دهد در فصل سوم به اقسام اين کيفر اشاره شده  و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي بررسي شده است. ضرورت تفکيک اين نجازات از ديگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهيم مشابه جزاي نقدي داده شود.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه
 • بخش نخست: کليات
 • فصل اول: تعريف، ماهيت و خصالص جزاي نقدي
 • گفتار اول: تعريف جزاي نقدي
 • گفتار دوم: ماهيت جزاي نقدي
 • گفتار سوم: خصائص جزاي نقدي
 • فصل دوم: مزايا، معايب و شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
 • گفتار اول: مزاياي جزاي نقدي
 • گفتار دوم: معايب جزاي نقدي
 • گفتار سوم: شيوه هاي رفع معايب جزاي نقدي
 • الف- کاربدل از جزاي نقدي
 • ب- رژيم روزهاي جزاي نقدي
 • فصل سوم: اقسام جزاي نقدي
 • گفتار اول:جزاي نقدي ثابت و نسبي
 • الف- جزاي نقدي ثابت
 • ب- جزاي نقدي ثابت
 • گفتار دوم: جزاي نقدي اصلي و تکميلي (تتميمي)
 • تکمله- تبديل مجازات تتميمي به جزاي نقدي
 • فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزاي نقدي
 • گفتار اول: هدف کيفري
 • گفتار دوم: هدف مالي
 • گفتار سوم: هدف مقنن در تعيين جزاي نقدي
 • گفتار چهارم: اصل قانوني بودن
 • گفتار پنجم: اصل شخصي بودن
 • الف- عدم پذيرش پرداخت از سوي ثالث
 • ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
 • ج- عدم انتقال به ورثه
 • د- مجازات اشخاص حقوقي
 • گفتار ششم: اصل فردي کردن و نقش قاضي
 • فصل پنجم:مفاهيم مشابه جزاي نقدي
 • گفتار اول: معيار تشخيص جزاي نقدي از مفاهيم مشابه
 • گفتار دوم: تفکيک بين جزاي نقدي و خسارت ناشي از جرم
 • گفتار سوم: تميز بين جزاي نقدي و ديه
 • گفتار چهارم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه مالياتي
 • گفتار پنجم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه بدني
 • گفتار ششم: تميز بين جزاي نقدي و جريمه انتظامي
 • بخش دوم: عوامل موثر در تعيين جزاي نقدي
 • فصل اول:تشديد جزاي نقدي
 • گفتار اول: تعدد جرم و جزاي نقدي
 • الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1304
 • ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقي مصوب 1311
 • ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومي 1352
 • د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370
 • گفتار دوم: تکرار جرم و جزاي نقدي
 • الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1304
 • ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومي 1352
 • ج- تکرار جرم به موجب قوانين مجازات اسلامي
 • فصل دوم: احتساب بازداشت قبلي و تخفيف جزاي نقدي
 • گفتار اول: احتساب بازداشت قبلي
 • الف- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات عمومي
 • ب- احتساب در زمان حکومت قوانين مجازات اسلامي
 • گفتار دوم: تخفيف جزاي نقدي
 • الف- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1304
 • ب- تخفيف در قانون مجازات عمومي 1352
 • ج- تخفيف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي
 • د- تخفيف به موجب قانون مجازات اسلامي
 • فصل سوم: تعليق جزاي نقدي
 • فصل چهارم: تبديل حبس به جزاي نقدي
 • بخش سوم: اجراي جزاي نقدي و عوامل موثر در آن
 • فصل اول: اجراي جزاي نقدي
 • گفتار اول: فوريت اجراي حکم جزاي نقدي و موارد تأخير آن
 • الف- فوريت اجراي حکم جزاي نقدي
 • ب- موارد تأخير اجراي جزاي نقدي
 • 1-اعطاي مهلت پرداخت از سوي قانونگذار
 • 2-فرار محکوم عليه
 • 3-تقسيط جزاي نقدي
 • 4-اجتماع حبس با جزاي نقدي
 • گفتار دوم: مقامات صلاحيت دار اجراي جزاي نقدي
 • گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزاي نقدي
 • گفتار چهارم: نحوه وصول جزاي نقدي
 • الف- طريقه وصول از ددگاه مدني
 • ب- وصول به صورت تضامني
 • ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
 • د- تقسيط جراي نقدي
 • 1- جواز و عدم جواز تقسيط
 • 2- مرجع اعطاي تقسيط
 • 3- شرايط تقسيط
 • 4- عدول از تقسيط
 • گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزاي نقدي و شيوه هاي معافيت از آن
 • الف- بازداشت بدل از جزاي نقدي
 • ماهيت بازداشت
 • مدت بازداشت
 • تجزيه پذيري و عدول از بازداشت به جزاي نقدي
 • ب- شيوه هاي معافيت
 • 1- معافيت از بازداشت
 • 2- اعسار
 • فصل دوم: عوامل موثر در اجراي جزاي نقدي
 • گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
 • الف- در جرائم قابل گذشت
 • ب-در جرائم غيرقابل گذشت
 • گفتار دوم: جنون محکوم عليه
 • گفتار سوم: فوت محکوم عليه
 • گفتار چهارم: عفو
 • نتايج و پيشنهادات

 

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران را به قیمت 11900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4198
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق بررسی جزای نقدی در حقوق ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.