0
0

دانلود تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

662 بازدید

امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی دنبال نمایید. این فایل شامل 182 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

 

 

مشخصات فایل جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

عنوان: جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 182
حجم فایل : 111 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

ب) اهميت و ضرورت موضوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

جرايم بهداشتي، درماني و دارويي از آنجا كه غالباً به تماميت جسماني انسان ها آسيب مي‌رساند از اهميت به سزايي برخوردار است اين گونه جرايم از ساليان سال مورد ارتكاب متصديان اين امور بوده و امروزه به صورت شايع ترين و در عين حال خطرناكترين نوع بزهكاري جان انسان ها را تهديد مي‌كند و به لحاظ حساسيت موضوع و رشد فزايندة آن، ذهن مقامات قضايي و اجرايي و قانونگذار را به خود مشغول داشته است .

لذا ضرورت آشنايي بيشتر با اين پديدة ضداخلاقي و ضدانساني براي متصديان امر قضا ، وكلاي دادگستري، دانشجويان حقوق و همة كساني كه به نوعي با مسئلة‌ مذكور مرتبط اند امري اجتناب ناپذير است. علاوه بر اين گوناگوني، تعدد و تنوع جرايم بهداشتي، درماني و دارويي، پراكندگي آنها در قوانين مختلف، وجود مراجع مختلف براي رسيدگي اين جرايم و در نتيجه بروز اختلاف در صلاحيت در موارد مختلف و ساير مباحثي كه در مورد اين جرايم وجود دارد ضرورت تحقيق و پژوهش پيرامون اين موضوع را روشن مي‌سازد.

ج) سابقه ‌علمي‌موضوع

هر چند تصويب قوانيني مربوط به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي به سال ها قبل بر مي‌گردد اما متأسفانه تاكنون در اين زمينه تحقيق جامع و كاملي صورت نگرفته است. البته تحقيقات متفرقه پيرامون برخي از موضوعات مرتبط با اين موضوع نگاشته شده است ليكن اين تحقيقات ما را از انجام پژوهش دوباره بي نياز نمي‌كند. خوشبختانه در سال هاي اخير اقبال زيادي به مقررات بهداشتي، درماني و دارويي و بحث جرايم مربوط به آن به چشم مي‌خورد كه چاپ برخي كتب حقوق پزشكي به صورت تأليف يا مجموعه مقالات از آثار اين رويكرد مثبت است اما در ميان كتب چاپ شده نيز به كتابي جامع و فراگير كه ماهيت اين جرايم و مصاديق و احكام و آثار آن را مورد بررسي قرار دهد يافت نشد.

 

فهرست مطالب تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه       1
 • فصل اول كليات      7
 • مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي 8
 •  گفتار اول- دوران باستان              9
 • گفتار دوم- دوران اسلامي             13
 • گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران    17
 • مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات
 • انتظامي              20
 • گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي   21
 • الف) مفهوم جرايم بهداشتي      21
 • ب) مفهوم جرايم درماني          23
 • ج) مفهوم جرايم دارويي           25
 • گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي              26
 • الف) عنصر قانوني 27
 • ب) عنصر مادي       29
 • ج) عنصر معنوي     31
 • گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي   34
 • الف) تعريف تخلفات انتظامي   34
 • ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي              35
 • ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي       38
 • مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم  41
 • گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي
 • حقوق جزاي اختصاصي               41
 • گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن.    43
 • فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي           49
 • مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي 50
 • گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط  51
 • الف) جرايم عليه بهداشت عمومي             51
 • ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي            55
 • ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد
 •  خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي                59
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،
 •  آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 62
 •  الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي               63
 • ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي              72
 • مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني   78
 • گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني                 79
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران              89
 • گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي                96
 • گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي 106
 • مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي  113
 • گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي   114
 • گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي             117
 • گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات         121
 • گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي           125
 • فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي
 • و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم           135
 • مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي                136
 • گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران     136
 • الف) مفهوم مجازات   136
 • ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران  138
 • گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي    142
 • گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
 • در قانون تعزيرات حكومتي          147
 • گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات
 • در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي          153
 • الف) تخفيف مجازات              153
 • ب) تشديد مجازات   154
 • ج) تبديل مجازات     156
 • گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي            157
 • مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي
 • و نحوة حل اختلاف در صلاحيت           159
 • گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي     159
 • گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت  161
 • نتيجه گيري     176
 • منابع و مآخذ     179
 • نمودار آماري

 

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=4129
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود تحقیق جرايم بهداشتی درمانی و دارويی در قانون تعزيرات حكومتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.