0
0

دانلود مقاله آمیختگی زبان عربی

501 بازدید

آميختگي كامل زبان عربي با زبان فارسي و پيوند اين دو زبان به گونه اي است كه بر كسي پوشيده نيست تا جايي كه كمتر نوشته يا شعري را در زبان فارسي مي توان يافت كه از واژه ها و كلمات عربي تهي باشد و براي فهميدن و درك بهتر شاهكارهاي ادبي زبان فارسي و آثار فقيهان ، سخنوران … پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در مقاله آمیختگی زبان عربی دنبال نمایید. این فایل شامل 43 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مقاله آمیختگی زبان عربی

مشخصات فایل آمیختگی زبان عربی

عنوان: آمیختگی زبان عربی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43
حجم فایل : 234 کیلوبایت

بخشی از  مقاله آمیختگی زبان عربی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

 

بخش اول : مقدمات صرف (تجزيه)

حروف شمسي و قمري :

الفباي عربي 28 حرف است كه نيمي از حروف شمسي و نيمي ديگر قمري هستند :

حروف شمسي : حروفي هستند كه هرگاه بعد از «ال» قرار گيرند «ل» خوانده نمي شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ مي شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده مي شود» . حروف شمسي عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن»

حروف قمري : حروفي هستند كه هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، كلمه را همانطور كه مي نويسيم تلفظ مي كنيم مانند الْقمر «ماه» . براي آساني به خاطر سپردن حروف قمري تمام آنها را در يك جمله به كار برده ايم «باغ وقف حكيم خجعله»

تذكر : اگر «الف» را نيز يك حروف به حساب آوريم ، حروف الفباي عربي «29»حرف خواهد بود .


فرق همزه و الف :

1ـ «الف» هميشه ساكن است ولي همزه علاوه بر سكون ، حركات ديگر {ـَـ ، ــِـ ، ـُـ} را نيز مي پذيرد . مانند : (أِكرام ـ أَنزالَ ـ أُوتي) .

2ـ «الف» چون ساكن است هيچگاه در ابتداي كلمه واقع نميشود ولي همزه هم در اول هم در وسط و هم در آخر كلمه واقع مي شود . مانند (أَكل ـ سَأَلَ ـ قَرَأَ)

 

حركت :

حركت در زبان عربي بوسيله تلفظ حروف مي باشد و سه حركت فتحه (ــَــ) ، ضمه‌(ــُــ) و كسره (ـــِــ) در عربي وجود دارد .

الف ـ حرفي كه فتحه دارد مفتوح ناميده مي شود . مانند : «م» در «مَسجد» .

ب ـ حرفي كه ضمه دارد مضموم ناميده مي شود . مانند : «م» در «مُعلّم»

ج ـ حرفي كه كسره دارد مكسور ناميده مي شود . مانند : «ت» در «تِلميذ»

سكون :

حرفي كه حركت نداشته باشد ساكن ناميده مي شود و علامت آن (ــْــ) سكون مي باشد مانند : حرف «س» در «مسْجد» .

 

تنوين :

تنوين علامتي است كه در آخر بعضي از كلمات عربي بكار مي رود و بيان مي كند كه هنگام تلفظ كلمه بايد نون ساكن «نْ» به آخرآن افزود . تنوين بر سه قسم است :

الف ـ تنوين رفع «ــٌــ» مانند : قلمٌ

ب ـ تنوين نصب «ـــًــ» مانند :‌قلماً

ج ـ تنوين جر «ـــٍــ» مانند : قلمٍ

تذكّر : تنوين نصب روي «الف» نوشته مي شود مانند : (كتاباً ، دفتراً) مگر هنگامي كه كلمه بوسيله «ه» يا «اء» ختم شده باشد كه در اين صورت ديگر روي «الف» نوشته نمي شود .

مانند : (ناقده ـ مزرعهٍ ـ ابتداءً)

اقسام كلمه :

كلمه در عربي بر سه قسم است :

1ـ اسم           2ـ فعل          3ـ حرف

1ـ اسم : كلمه اي است كه معناي مستقلي داشته باشد ووابسته به زمانهاي سه گانه نباشد يا به عبارت ديگر اسم كلمه اي است كه بر نام دلالت دارد مانند : (كتاب ـ اسد ـ مزرعه) .

2ـ فعل : كلمه اي است كه بر انجام دادن كاري يا پديد آمدن حالتي در زمان گذشته يا حال يا آينده دلالت دارد مانند : كَتَبَ «نوشت» ، يَكْتُبُ «مينويسد» .

3ـ حرف : كلمه اي است كه به تنهايي معني و مفهومي نداشته باشد يا به عبارت ديگر كلمه اي كه نه اسم است نه فعل . مانند : {عَلَي «بر» ، في «در» ، مِن «از» ، اِلي «به» ، هَلْ «آيا»}

 

علامتهاي شناخت اسم :

مهمترين نشانه هاي شناخت اسم عبارتند از :

1ـ هر كلمه اي كه «ال» داشته باشد مانند : أَلمُعَلّم ـ أَلصَّف

2ـ كلمه اي كه تنوين «ــًـــٍــــٌـ» دارد مانند : معلمٌ ـ‌صفٍّ ـ كتاباً

3ـ هر كلمه اي كه آخر آن «ه» باشد مانند : نافذه ،‌ حديقه .

4ـ هر كلمه اي كه بعد از حرف «جر» واقع شود مانند : كلمه «منضده» در جمله «الكتابُ عَلَي المنضده» .

تذكر : اسمي كه «ال» داشته باشد هرگز تنوين نمي گيرد و كلمه اي كه تنوين دارد هرگز «ال» نمي پذيرد ونيز كلمه اي كه مضاعف واقع شود نه «ال» مي گيرد و نه تنوين. مانند «باب» در جمله «فَتَحَ باب المحفظه» = در كيف را باز كرد .

علامتهاي شناخت فعل :

مهمترين علامتهاي شناخت فعل :

1ـ هر كلمه اي كه قبل از آن «قَد ـ س ـ سوف» بيايد مانند :

قَد ذَهَبَ «رفته است» . سَأَذْهَبُ ـ سَوْفَ أَذْهَبُ ، كه هردو يعني «خواهم رفت»

2ـ هر كلمه اي كه آخر آن «تْ» باشد مانند :‌جَلَسَتْ «نشست»

3ـ هر كلمه اي كه آخر آن «تَ ، تِ ، تُ» بيايد مانند :

ذَهَبْتَ «رفتي» ، ذَهَبْتِ «رفتي ، مؤنث» ، ذَهَبْتُ «رفتم»

اسم از نظر جنس :

اسم از نظر جنس بر دو نوع است : 1ـ مذكر 2ـ مؤنث

مذكر = الف ـ حقيقي : اسمي است كه بر جنس «نر» دلالت دارد ، يا به عبارت ديگر نام يا صفت انسان يا حيوان نر باشد . مانند : حميد ـ اسد ـ عالَم …

ب ـ مجازي :‌ اسمي است كه بر جنس نر دلالت ندارد ولي قوائد اسم مذكر در مورد آن بكار مي رود مانند : كتاب ـ قلم ـ باب …

مؤنث = الف ـ حقيقي : اسمي است كه بر جنس «ماده» دلالت دارد ، يا به عبارت ديگر اسم يا صفت انسان يا حيوان ماده باشد مانند : فاطمه ـ بقره ـ عالمه …

ب ـ مجازي : اسمي است كه بر جنس ماده ،‌دلالت ندارد ولي قوائد اسم مؤنث در مورد آن بكار مي رود مانند : مزرعه ـ مدرسه ـ سماء …

تذكر : اسم مؤنث داراي سه علامت است «ه» مانند «طاهره ـ تلميذه ، …» و «اء» مانند : (زهراء ، صحراء ، …) و «ي» مانند : (كبري ، موسي ، …) حال بعضي از اسمها هستند كه داراي اين علامت هاي مؤنث (ه ، اء ، ي) نيستند ولي از نظر معني بر مؤنث دلالت مي كنند مانند : (مريم ـ زينب ـ بنت ـ اُخت ـ اُمّ ـ شمس و …) .

 

فهرست مطالب مقاله آمیختگی زبان عربی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

 • مقدمه 1
 • بخش اول : مقدمات صرف (تجزيه) 5
 • حروف شمسي و قمري 5
 • حركت 6
 • تنوين 7
 • اقسام كلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف) 8
 • علامتهاي شناخت اسم 8
 • علامتهاي شناخت فعل 9
 • اسم از نظر جنس    10
 • اسم از نظر تعداد 11
 • اسمهاي اشاره14
 • اسم استفهام (پرسشي)15
 • ضماير منفصل17
 • ضماير متصل19
 • مبحث فعل20
 • فعل ماضي20
 • تمرين 22
 • فعل مضارع23
 • تمرين25
 • فعل مستقبل ـ نفي ـ نهي 28
 • كاربرد فعل در جمله                30
 • پاسخ به جمله هاي سئوالي31
 • فعل امر   32
 • صرف فعل امر حاضر            33
 • سنجيدن كلمات (ميزان صرفي)35
 • مبحث حرف37
 • بخش دوم : مقدمات نحو (تركيب) 39
 • جمله اسميه (مبتدا ـ خبر) 40
 • جمله فعليه (فعل ـ فاعل ـ مفعول)40
 • جار و مجرور

 

 

در صورت تمایل شما می توانید مقاله آمیختگی زبان عربی را به قیمت 20900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.

آیا این مطلب را می پسندید؟
http://faraproje.ir/?p=10015
اشتراک گذاری:
فراپروژه
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد دانلود مقاله آمیختگی زبان عربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.